Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Aizsargājamās dabas teritorijas

Latvijā ir noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) – nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi, dabas rezervāti, dabas pieminekļi un aizsargājamās jūras teritorijas. Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai veido arī mikroliegumus. Plašāks skaidrojums par aizsargājamo teritoriju klasifikāciju pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) tīmekļa vietnēPrasības aizsargājamo teritoriju aizsardzībai ir atkarīgas no teritorijas veida, taču vispārīgie nosacījumi atrodami Likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.


Dati par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem un sugām pieejami Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS. Informācija pārlūkojama kartes formā, pieslēdzot vajadzīgo informācijas līmeni un atlasot ierakstus pēc interesējošiem parametriem. Jūs vēlamo teritoriju kartē varat pietuvināt un attālināt. Sistēma parāda dabas datus, piemēram, konkrētas teritorijas kategoriju – dabas liegums. Šādā veidā Jūs varat izpētīt, vai Jūsu dzīvesvietas tuvumā ir kādas aizsargājamas dabas teritorijas.


Aizsargājamie biotopi ir Latvijas vai Eiropas Savienības mērogā reti sastopamas vai īpašas sauszemes vai ūdeņu teritorijas ar tām vien raksturīgiem vides apstākļiem un augu un dzīvnieku sugām. Piemēram, šādas dzīvotnes ir pelēkās un mežiem apaugušās piejūras kāpas, daudzus gadu desmitus tradicionāli apsaimniekotas pļavas un ganības, dabiski attīstījušies veci meži, dabiskas upes un ezeri. Īpaši aizsargājamo biotopu veidu saraksts ir noteikts Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”.


Ja interesējaties, kādi pašvaldības teritoriālie plānojumi ir izstrādē, apspriešanā un spēkā, izmantojiet portāla ĢeoLatvija.lv sadaļu “Teritorijas attīstības plānošana”. Jums ir iespēja piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski, kā arī saņemt paziņojumus par interesējošo dokumentu izstrādi. Tāpat portālā ĢeoLatvija.lv ir pieejams kartes pārlūks, kurā, izmantojot dažādos informācijas slāņus, Latvijas kartē varat aplūkot atlasīto informāciju. Šādi, piemēram, no publiskajiem slāņiem varat atlasīt datus par Latvijas pazemes ūdeņu apgabaliemvalsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm u.c.


Ērts rīks dažādu karšu, teritoriju un objektu apskatei ir AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izstrādātā bezmaksas mobilā lietotne “LVM GEO Mobile”, kuru iespējams lejupielādēt “Google Play” vai “App Store” veikalos. Lietotnē varat apskatīt vides aizsardzības teritorijas, tūrisma vietas, dažāda veida ģeogrāfiskās kartes, datus par mežiem u.c.


Līdzīga veida informācija par tūrisma vietām un aizsargājamām dabas teritorijām atrodama arī LVM sagatavotajās kartēs, kas pieejamas tīmekļa vietnēs Mammadabakarte.lv un Lvmgeo.lv.


Ja interesējaties tieši par dabas tūrisma iespējām, ieteicams palīgs pasteigas vai izbrauciena plānošanā dabā ir DAP izstrādātā bezmaksas mobilā lietotne “Dabas tūrisms“. Lietotne lejupielādējama “Google Play” un “App Store” veikalos. Tāpat informācija par dabas un tūrisma iespējām ir pieejama tīmekļa vietnes Dodies.lv ģeogrāfiskajā kartē.


Dažādu darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir jāsaņem DAP rakstiska atļauja vai saskaņojums. Piemēram, ja vēlaties aizsargājamā dabas teritorijā rīkot publisku pasākumu, veikt zinātnisku pētījumu vai meža apsaimniekošanu, Jums DAP ir jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu veidlapas darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās pieejamas DAP tīmekļa vietnē. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz iestādes oficiālo e-pastu vai e-adresi. Iesniegumu varat iesniegt arī elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Scroll Up