Uzņēmējdarbība

Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī. Ar akcīzes nodokli Latvijā tiek apliktas šādas preces:

 • alkoholiskie dzērieni;
 • tabakas izstrādājumi;
 • tabakas aizstājējprodukti;
 • naftas produkti;
 • bezalkoholiskie dzērieni;
 • kafija;
 • dabasgāze;
 • elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas.

Eiropas savienībā harmonizētas akcīzes preces ir:

 • alkoholiskie dzērieni;
 • tabakas izstrādājumi;
 • naftas produkti.

Bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums ir nacionālā līmeņa akcīzes preces.


Par Latvijas Republikā piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

Speciālās atļaujas (licences)

Lai veiktu komercdarbību ar akcīzes precēm, nepieciešams saņemt plānotajam komercdarbības veidam atbilstošu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci). Detalizētu informāciju par speciālo atļauju (licenču) veidiem, valsts nodevu apmēriem, kā arī par iesniedzamiem dokumentiem licenču saņemšanai lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

Akcīzes nodokļa nodrošinājums

Atsevišķiem licenču veidiem, lai veiktu komercdarbību ar akcīzes precēm, ir nepieciešams akcīzes nodokļa nodrošinājums.


Akcīzes preču noliktavas, reģistrēta saņēmēja vai reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem ir iesniedzams akcīzes nodokļa vispārējais nodrošinājums. Par nodrošinājumu var izmantot drošības naudu, saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu. Nodrošinājuma iesniegšanu un reģistrāciju apliecina Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība. Tā dod tiesības komersantam darboties ar akcīzes precēm atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā jeb ar nesamaksātu akcīzes nodokli.


Nodrošinājumu neiesniedz par bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un tā sagatavošanas sastāvdaļām, un tabakas aizstājējproduktiem.


Lai viena noteikta darījuma ietvaros saņemtu alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus no citas dalībvalsts, ir iesniedzams akcīzes nodokļa vienreizējais nodrošinājums. Par nodrošinājumu var izmantot drošības naudu, saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu. Nodrošinājuma iesniegšanu un reģistrāciju apliecina Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība.


Detalizētu informāciju par akcīzes nodokļa nodrošinājumu lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

Akcīzes nodokļa markas

Latvijā ar akcīzes nodokļa markām marķē alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus. Ar akcīzes nodokļa markām marķēt atļauts akcīzes preču noliktavā vai muitas noliktavā. Informāciju par akcīzes nodokļa marku saņemšanu, par akcīzes nodokļa marku atdošanu Valsts ieņēmumu dienestam, pārskatu iesniegšanu par akcīzes nodokļa marku apriti kā arī vitu detalizētu informāciju par akcīzes nodokļa markām lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.  


Akcīzes preču pārvietošana

Eiropas Savienībā harmonizētās akcīzes preces drīkst pārvietot, ievērojot noteiktu kārtību.


Akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis, pārvieto atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā. Atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā akcīzes preces pārvieto gan Latvijas teritorijā, gan starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Detalizētu informāciju par akcīzes preču pārvietošanu atliktajā režīmā lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.


Kad par akcīzes precēm samaksā akcīzes nodokli, tās uzskatāmas par nodotām patēriņam un tām piemērojama cita aprites kārtība nekā pirms to nodošanas patēriņam. Pārvietojot patēriņam nodotās akcīzes preces starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, jāņem vērā, ka akcīzes nodoklis par akcīzes precēm tiek maksāts tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā tās nodod patēriņam saskaņā ar tajā dalībvalstī noteiktajām akcīzes nodokļa likmēm. Līdz ar to, patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošana starp dalībvalstīm ir saistīta ar akcīzes nodokļa samaksas un atmaksas kārtību katrā dalībvalstī. Pārvietojot šādas preces, ir jāievēro arī katrā dalībvalstī noteiktā akcīzes preču marķēšanas kārtība. Detalizētu informāciju par patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

Akcīzes nodokļa deklarācijas un informatīvās deklarācijas

Par darbībām ar akcīzes precēm atbilstoši speciālās atļaujas (licences) veidam, tajā noteiktajiem akcīzes preču veidiem, ar kuriem atļauta darbība, kā arī ņemot vērā licencē norādītos darbības veidus, Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz akcīzes nodokļa deklarācijas un informatīvās deklarācijas (pārskatus). Detalizētu informāciju par akcīzes nodokļa deklarāciju iesniegšanas un nodokļa samaksas termiņiem lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē. 


Detalizētu informāciju (metodiskos materiālus) par informatīvo deklarāciju (pārskatu) iesniegšanu un aizpildīšanu lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.


Papildu informāciju par akcīzes nodokli, akcīzes precēm un akcīzes preču apriti varat iegūt:

Scroll Up