Uzņēmējdarbība

Alkohola ražošana

Ja vēlaties ražot un tirgot alkoholiskos dzērienus mazos apjomos, obligāti nepieciešams reģistrēt mazo alkoholisko dzērienu darītavu. Darītavu var reģistrēt pilngadīga fiziska persona — saimnieciskās darbības veicējs, vai komersants.

 

Reģistrējot darītavu, varat ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, ja:

  • saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
  • absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā;
  • saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja – pašvaldības izstrādājušas prasības un ierobežojumu ražošanas telpām, to atrašanās vietai utt., tāpēc, vairāk informācijas meklējiet savā pašvaldībā.

 

Kad ir saņemta pašvaldības atļauja, jāsaņem arī Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izsniegtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai. Lai to izdarītu, VID EDS jāievada iesnieguma noformēšanai nepieciešamā informācija un jāpievieno Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 19.3 punktā norādītos dokumentus). Detalizētāku informāciju par licencēm un nodrošinājumiem lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

Atvieglojumi mazajai alkoholisko dzērienu darītavai:

  • jāmaksā samazināta valsts nodeva par licences izsniegšanu apstiprināta noliktavas turētāja darbībai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai;
  • par vienā kalendāra gadā mazo alkoholisko dzērienu darītavu saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 1000 litriem absolūtā spirta piemēro likmi 50 % apmērā no likuma “Par akcīzes nodokli” 12.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās likmes;
  • komersanti ir tiesīgi veikt licencē apstiprināta noliktavas turētāja darbībai noteiktās darbības, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemta akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība un akcīzes nodokļa nodrošinājums ir pietiekams. Mazajām alkoholisko dzērienu darītavām, kuras veic tikai vīna, raudzēto dzērienu vai starpproduktu ražošanu, nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu vai starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, nodrošinājums nav jāiesniedz. Savukārt tām, kas pārsniedz šo limitu vai ražo arī pārējos alkoholiskos dzērienus, minimālā nodrošinājuma summa ir samazinātaAkcīzes nodokļa nodrošinājumiem iespējams pieteikties VID EDS;
  • mazā alkoholisko dzērienu darītava drīkst arī tad, ja nav saņemta atsevišķa licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, realizēt pašas saražoto vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus vai pārējos alkoholiskos dzērienus licencē apstiprināta noliktavas turētāja darbībai norādītajā vietā un veikt izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās, ievērojot, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās, ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma un citu normatīvo aktu prasības, nosaka vietējās pašvaldības. Atļauju izbraukuma tirdzniecībai izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā paredzēta izbraukuma tirdzniecība.
  • mazajām alkoholisko dzērienu darītavām atļauts veikt darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem ārpus deklarētā darba laika;
  • preču reģistrācijas žurnālā vai uzskaites kartītēs informāciju atļauts reģistrēt reizi mēnesī (līdz 5. datumam par iepriekšējo mēnesi).

Alkoholisko dzērienu aprites likums paredz tiesības komersantam saņemt licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar atvieglotiem nosacījumiem un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai.

Lai pieteiktu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, varat:

Alkoholisko dzērienu ražotāji tiek reģistrēti arī Pārtikas un veterinārajā dienestā. Par reģistrēšanās procesu vairāk lasiet sadaļā Pārtikas ražošana.

Scroll Up