Ģimene, bērni

Apbedīšana

Kapa vieta un apglabāšana

Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība, apbedīšanas un pārapbedīšanas kārtība ir katras vietējās pašvaldības domes kompetencē. Saraksti ap pašvaldību varat veikt elektroniski, izmantojot e-adresi, tāpat arī iesniegt iesniegumus un citus dokumentus.

 

Pašvaldība savā īpašumā esošo kapsētu ir tiesīga apsaimniekot pati vai nodot kapsētas apsaimniekošanas funkcijas apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu kapavietu, nepieciešams uzrādīt personas miršanas apliecību. Kapa vietas rakšanu var kārtot arī apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar pašvaldību, kurā kapi atrodas.

Kremācija

Kremācijas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā var sniegt tikai tādi komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) veikt kremēšanas pakalpojumus, ko izdod pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija.

 

Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām var tikt ieraktas zemē vai ievietotas kolumbārijā (urnu apglabāšanas vieta) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumiem. Tuvinieki urnu var glabāt arī mājās.

Pārapbedīšana

Mirušā cilvēka ķermeņa pārapbedīšanas kārtība tiek noteikta vietējās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumos. Personai, kura vēlas pārapbedīt mirstīgās atliekas, jāsaņem attiecīgās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumos minēto institūciju atļaujas pārapbedīšanai.

 

Lai saņemtu Veselības inspekcijas atļauju pārapbedīšanaiir nepieciešams:

 

  • pieteikums,
  • miršanas apliecības kopija,
  • izziņa no kapsētas par kapavietu, kur paredzēta pārapbedīšana.

 

Pieteikties miruša cilvēka ķermeņa pārapbedīšanas atļaujai ir iespējams elektroniski, portālā Latvija.lv, izmantojot Veselības inspekcijas e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”.

Scroll Up