Izglītība

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā

Gadījumi, kuros nepieciešama ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai strādātu Latvijā reglamentētā profesijā, ir jāizpilda prasības, kas noteiktas šajās profesijās strādājošiem. Šādas prasības var būt, piemēram, noteikta līmeņa izglītība, darba pieredze, sertifikācijas eksāmena nokārtošana.


Ja izglītība un profesionālā kvalifikācija reglamentētā profesijā ir iegūta ārvalstīs, Latvijā nepieciešama iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Strādāt Latvijā reglamentētā profesijā nedrīkst, kamēr nav atzīta profesionālā kvalifikācija.

Normatīvie akti, kas reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 

Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

Reglamentētas profesijas jēdziens 

Reglamentētas ir tās profesijas, kurām likumā “Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir noteiktas prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Šīs prasības katrā profesijā ir atšķirīgas.


Latvijā reglamentēto profesiju saraksts ir pieejams arī Akadēmiskās informācijas centra uzturētajā reglamentēto profesiju datu bāzē.  


Latvijā nepastāv tāda reglamentēta izglītība un apmācība, kā arī apmācība ar īpašu struktūru, kāda minēta ES direktīvas 2005/36/EK 11.panta c) punkta ii) apakšpunktā.

Eiropas profesionālā karte 

Eiropas profesionālā karte ir elektronisks dokuments, kas ir līdzvērtīgs lēmumam par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Arī pieteikšanās Eiropas profesionālajai kartei notiek elektroniski Mana Eiropa. Eiropas profesionālajai kartei var pieteikties ES dalībvalstu pilsoņi, kuriem citā ES dalībvalstī ir tiesības veikt profesionālo darbību vai ir iegūta profesionālā kvalifikācija māsas, fizioterapeita, farmaceita, kalnu gida un nekustamā īpašuma aģenta profesijā. Pēdējās divas profesijas Latvijā nav reglamentētas, tāpēc darbam Latvijā šajās profesijās profesionālās kvalifikācijas atzīšana nav nepieciešama. Latvijā Eiropas profesionālās kartes pieteikumus apstrādā iestādes, kuras izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības, tas ir, māsas profesijā – Veselības inspekcija, fizioterapeita – Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, farmaceita – Latvijas Farmaceitu biedrība. 


Eiropas profesionālā karte šajās profesijās ir pieejama gan personām, kuras vēlas uzsākt patstāvīgu profesionālo darbību citā ES dalībvalstī, gan tām, kuras vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus. 


Eiropas Komisijas tīmekļvietnē Mana Eiropa ir pieejama papildus informācija, kā arī saite uz tīmekļvietni, kur var pieteikties Eiropas profesionālajai kartei. 


Maksa par pieteikuma apstrādi ir:

 • 80 EUR personām, kuras profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijā un pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā ES valstī;
 • 240 EUR personām, kuras profesionālo kvalifikāciju ieguvušas ārvalstīs un pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā. 

Procedūra īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem 

Ja Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts pilsonis, kurš veic pastāvīgu profesionālo darbību savā valstī, vēlas sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma ziņā vai gadījuma rakstura) Latvijā reglamentētā profesijā, tad iepriekš aprakstītā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra nav jāveic. 


Tomēr vairumā gadījumu pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz deklarācija insitūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, kā arī daļā no profesijām (vai specialitātēm) šī institūcija var veikt pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas pārbaudi, pirms pakalpojumu sniedzējs pirmo reizi Latvijā uzsāk īslaicīgi sniegt pakalpojumus (šo profesiju saraksts ir pieejams reglamentēto profesiju datu bāzē). 


Reglamentētās profesijas, kurās uzsākot sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā, deklarācija nav jāiesniedz: neatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts, ierindas jūrnieks, kuģa mehāniķis, kuģa vadītājs, radio speciālists, advokāts, advokāta palīgs, patentpilnvarnieks, militārais paramediķis, nekustamā īpašuma vērtētājs, zvērināts revidents.


Attiecīgās profesijas, deklarādijas saturu un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesija”.


Minētie noteikumi nosaka arī maksu par kvalifikācijas pārbaudi, ja tāda tiek veikta – 100 EUR.


Īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas, farmaceita vai fizioterapeita profesijā var pieteikties, izmantojot arī Eiropas Profesionālo karti.  


Procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai 


 1. Informācijas institūcija (skatīt arī reglamentēto profesiju datu bāzi) pieņem dokumentus un izvērtē tos. Ja nepieciešams, pieprasa papildu dokumentus. 
 2. Informācijas institūcija sagatavo izziņu par iegūtu izglītību un nosūta to institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību (skatīt arī reglamentēto profesiju datu bāzi). 
 3. Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, salīdzina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām konkrētai profesijai un atbilstoši pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu ar papildu prasībām, neatzīšanu vai profesijas daļas atzīšanu. Ja salīdzināšanas rezultātā institūcija nosaka papildu prasību – kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu, tā informē pretendentu par institūcijām, kurās var kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un nepieciešamības gadījumā apgūt trūkstošo izglītību, vai par kvalificētiem attiecīgās profesijas pārstāvjiem Latvijas Republikā, kuri var veikt pretendenta uzraudzību adaptācijas periodā.
 4. Lēmumu pieņemšanas termiņš ir norādīts likuma ”Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 43. pantā.
 5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā ministrijā, kura ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā.  

Dokumenti, kas jāiesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai 

Dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai iesniedz informācijas institūcijā. Informācijas institūciju katrai profesijai var atrast reglamentēto profesiju datu bāzē, uzklikšķinot uz attiecīgās profesijas nosaukuma. 


Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums;
 • Personu apliecinoša dokumenta kopija; 
 • Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti)); 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija u. tml., ja ir); 
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir); 
 • Ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem, arhitektiem – izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību.  

Dokumentus informācijas institūcijā var iesniegt:

 • personiski, uzrādot dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas;
 • pa pastu, pievienojot dokumentu notariāli apliecinātas kopijas;
 • elektroniski, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentiem svešvalodās ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams).


Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievijā, Kirgizstānā, Krievijā, Moldovā, Ukrainā, Uzbekistānā), jābūt legalizētiem.


Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR, maksājums jāveic informācijas institūcijas kontā. Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, nepieciešamības gadījumā informē pretendentu par papildu izdevumiem saistībā ar noteikto kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, adaptācijas periodu vai papildu informācijas iegūšanu un izvērtēšanu.


Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai māsas, farmaceita, fizioterapeita profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Eiropas profesionālās kartes platformu.


Uz personām, kuras vēlas praktizēt reglamentētajā profesijā Latvijā, attiecas arī valsts (latviešu) valodas zināšanu prasības, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. Piemēram, ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, veterinārārstiem, pedagogiem, mērniekiem, sporta speciālistiem saskaņā ar šiem noteikumiem latviešu valoda jāzina C1 līmenī.


 Kontakti papildu informācijas iegūšanai 


Papildu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru var iegūt Akadēmiskās informācijas centra tīmekļvietnē vai sazinoties elektroniski (e-pasts: prof@aic.lv). 


Plašāka informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ES pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Scroll Up