Izglītība

Atbalsts studentiem ar īpašām vajadzībām

Studentiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešama īpaša pieeja un atbalsts, augstākās izglītības iestādes Latvijā cenšas pielāgot vidi un mācību procesu. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitāte ar mērķi radīt vienlīdzīgas iespējas iegūt augstāko izglītību visiem – arī studentiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, kā arī studentiem, kuriem ir disleksija vai dispraksija (grūtības plānot un koordinēt kustības), nodrošina atbalsta pasākumus dažādos ar studijām saistītajos posmos, sākot ar piemērotas studiju programmas izvēli un beidzot ar studiju materiālu pielāgošanu. Studentiem ir pieejamas arī alternatīvas iespējas izpildīt studiju kursu prasības un izmantot inovatīvas mācību metodes, ir pieejama arī palīdzība mācībās vai pārraudzība, palīglīdzekļi vai palīgtehnoloģijas, tiek veikta studiju kursu prasību piemērošana individuālajām spējām un pārbaudījumu formas modifikācija.

Asistents augstākās izglītības apguvei

Asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iegūšanai ir tiesīgas saņemt visas personas ar I un II invaliditātes grupu, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa un kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Detalizētāka informācija par invaliditātes noformēšanu pieejama dzīves situācijas aprakstā “Invaliditātes noformēšana un ar invaliditāti saistītās formalitātes”.

 

Asistenta pakalpojums tiek piešķirts atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ, un palīdzētu apgūt izglītības programmu, bet ne vairāk par 40 stundām nedēļā un tikai mācību gada laikā.

 

Valsts apmaksāto asistenta pakalpojumu nodrošina studējošā deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests. Lai saņemtu pakalpojumu, studentam vai viņa likumiskajam pārstāvim savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā jāsniedz iesniegums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumu var iesniegt ar portāla Latvija.lv starpniecību, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Izmantojot šo e-pakalpojumu, iespējams nosūtīt e-iesniegumu ikvienai valsts vai pašvaldības iestādei. Iesniegumu varat nosūtīt arī uz savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālā dienesta e-pastu vai  e-adresi.

 

Jāņem vērā, ka personai pēc elektroniskā iesnieguma iesniegšanas būs jādodas klātienē uz atbilstošo pašvaldības sociālo dienestu, lai tiktu izvērtēta personas faktiskā nepieciešamība pēc asistenta pakalpojuma.

 

Ja persona ar invaliditāti, deklarējot dzīvesvietu, uz noteiktu laiku ir norādījusi papildu adresi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski šajā adresē dzīvo, tai ir tiesības vērsties ar iesniegumu tās pašvaldības sociālajā dienestā, kur persona dzīvo faktiski. Detalizētāka informācija par dzīvesvietas deklarēšanu elektroniski ir pieejama dzīves situācijas aprakstā “Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās”.

 

Pašvaldības sociālais dienests izvērtē situāciju un lemj par personai izdevīgāko risinājumu (pārsūtīt iesniegumu atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai lemt par asistenta pakalpojuma piešķiršanu). Situācijā, ja tiek pieņemts lēmums piešķirt asistenta pakalpojumu, tad pirms pakalpojuma piešķiršanas, kā arī pakalpojuma saņemšanas laikā pašvaldības sociālais dienests var pārbaudīt un pārliecināties, ka persona ar invaliditāti par attiecīgo periodu nesaņem asistenta pakalpojumu arī citā pašvaldībā. Sociālais dienests var lūgt no personas rakstisku apliecinājumu, ka viņa nepieprasīs asistenta pakalpojumu vairākās pašvaldībās vienlaicīgi. Detalizētāka informācija par asistenta pakalpojumu pašvaldībā personām ar invaliditāti ir pieejama Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā “Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti“.

Hugo.lv

Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi – rīkus, kuri var palīdzēt, atvieglojot komunikāciju un informācijas izpratni. Studenti ar disleksiju vai vājredzību var izmantot runas sintēzes, proti, rakstīta teksta izrunāšanas funkciju, lai atvieglotu teksta uztveri. Izmantojot teksta izrunāšanas funkciju, rezultātu var lejupielādēt MP3 formātā. Hugo.lv piedāvā arī runas atšifrēšanas funkciju (runas pārnešanu rakstītā tekstā), piemēram, lekciju ierakstīšanai, kā arī mācību materiāla vieglākai apguvei.

Surdotulka pakalpojumi

Studentiem ar dzirdes invaliditāti, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību, ir iespēja saņemt surdotulka pakalpojumus izglītības programmas apguvei, kas tiek nodrošināti līdz 480 akadē­miskajām stundām vienam studentam vienā mācību gadā.

 

Pakalpojums personām ar dzirdes invaliditāti tiek nodrošināts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Surdotulka pakalpojumus administrē Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS). Personām ar dzirdes invaliditāti surdotulka pakalpojumu tiek nodrošināti līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, studentam vai viņa likumiskajam pārstāvim jāsniedz iesniegums surdotulka pakalpojuma nepieciešamībai LNS. Iesniegumu var iesniegt klātienē LNS, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, izmantojot e-adresi vai nosūtot iesniegumu uz LNS e-pastu, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Scroll Up