Darbs, pensijas

Attaisnotos izdevumus apliecinošu dokumentu sagatavošana

Lai atgūtu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kas maksāts par Jūsu vai Jūsu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, deklarācijai jāpievieno atbilstoši maksājuma dokumenti vai to kopijas, kuros redzams personas kods, vārds, uzvārds, samaksāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izdevēja reģistrācijas numurs.

 

Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem maksājuma dokumentiem:

  • kases čeku;
  • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
  • numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti;
  • kases ieņēmumu orderi;
  • maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu.

Ja gada ienākumu deklarācijā nepieciešams pievienot maksājumu apliecinošo dokumentu par bērnu interešu izglītību, dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam). Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir IIN maksātājs. Piemēram, ja māte ir maksājusi par bērna interešu izglītību, bet pati ir bērna kopšanas atvaļinājumā, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, šo maksājumu savos attaisnotajos izdevumos ir tiesīgs iekļaut bērna mātes laulātais (jo pašai mātei nav, kam piemērot attaisnotos izdevumus).

 

Ja nepieciešams noskaidrot ģimenes locekļu personas kodus, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā. Ņemiet vērā, ka Jūs varat iegūt šo informāciju tikai par savu laulāto, bērniem, vecākiem, aizbildnībā un aizgādībā esošajām personām.

 

Sagatavojiet maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem, ja tādi bijuši gadā, par kuru pildīsiet deklarāciju:

  • ieskenējiet vai nofotografējiet katru čeku atsevišķi un saglabājiet to datorā sev zināmā vietā;
  • pārliecinieties, ka katrā čekā ir norādīts vārds, uzvārds, personas kods. Ja pakalpojuma sniedzējam nav iespēja čekā norādīt personas kodu, tad lūdziet papildus uzrakstīt stingrās uzskaites kvīti, kurā tiek norādīta visa informācija;
  • pārliecinieties, ka varat nolasīt pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru, čeka numuru, datumu, samaksāto summu;
  • ja izmantojat mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, nofotografējiet attaisnoto izdevumu maksājuma dokumentus vai izvēlieties tos no savas ierīces galerijas un ievadiet prasītos dokumenta datus tam paredzētajos laukos. Ar lietotnes palīdzību varat uzglabāt maksājuma dokumentus un tos pievienot deklarācijai, taču nevarat iesniegt pašu deklarāciju. Vairāk par mobilās lietotnes izmantošanu lasiet sadaļā “Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana”.
Scroll Up