Darbs, pensijas

Atvaļinājumi

Darba likums paredz vairāku veidu atvaļinājumus – ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, bērna kopšanas atvaļinājumu, mācību atvaļinājumu, atvaļinājumu bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

Lai Jūs varētu prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, Jums pie darba devēja ir jābūt nepārtraukti nodarbinātam ne mazāk kā 6 mēnešus. Darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā.

 

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. To gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām gadā nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

 

Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

 

Izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārcelto atvaļinājuma daļu pēc iespējas pievieno nākamā gada atvaļinājumam. Atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu.

 

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama. Tomēr, ja Jūs izbeidzat darba attiecības un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu neesat izmantojis, darba devējam ir pienākums Jums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru Jūs neesat izmantojis šo atvaļinājumu.

 

Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku darba devējam jāizmaksā darbiniekam ne vēlāk kā 1 dienu pirms atvaļinājuma. Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma šo samaksu var izmaksāt citā laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā darba samaksas izmaksas dienā.

 

Ja Jūsu plānotais atvaļinājuma laiks sakrīt ar Jūsu saslimšanu (pārejošu darbnespēju), Jums ir tiesības prasīt atvaļinājuma pārcelšanu vai pagarināšanu par slimības dienu skaitu. Ja atvaļinājums iekrīt valsts svētku dienās, arī tad atvaļinājums par šīm dienām ir pagarināms.

 

Ja savu atvaļinājumu plānojat pavadīt ārvalstīs, piesakiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kura apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK varat pieteikt portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”, un karti saņemt pastkastītē Jūsu norādītajā adresē. Vairāk praktisku ieteikumu situācijās, kad atrodaties ārvalstīs, atrodami dzīves situāciju aprakstos “Ceļošana” un  “Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs?”.

Papildatvaļinājums

Jums pienākas ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums, ja:

 

  • Jūsu aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, — papildatvaļinājums 3 darba dienas;
  • Jūsu darbs ir saistīts ar īpašu risku, — papildatvaļinājums ne mazāk kā 3 darba dienas;
  • Jūsu aprūpē ir mazāk par 3 bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — papildatvaļinājums ne mazāk par 1 darba dienu.

 

Darba līgumā var noteikt citus gadījumus (nakts darbs, maiņu darbs, ilggadējs darbs u.c.), kad darbiniekam piešķirams ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.

 

Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā.

 

Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un to izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

 

Ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu nav izmantojis.

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums / Bērna kopšanas atvaļinājums

Grūtniecības atvaļinājumu — 56 kalendāra dienas (ja uzskaitē pie ārsta līdz 12.nedēļai – 70 dienas) un dzemdību atvaļinājumu — 56 kalendāra dienas aprēķina kopā un piešķir 112 kalendāra dienas.

 

Darba devēja pienākums ir sievietei, kura izmanto grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumu, saglabāt iepriekšējo darbu pēc atgriešanās no atvaļinājuma. Ja tas nav iespējams, darba devējam jānodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

 

Bērna kopšanas atvaļinājums pienākas ikvienam darbiniekam, gan bērna tēvam, gan mātei, sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.

 

Darbiniekam ir pienākums 1 mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu.

 

Darbiniekam ir tiesības atgriezties darbā, paziņojot par to darba devējam ne mazāk kā 2 nedēļas iepriekš, ja objektīvu apstākļu dēļ zudis pamats turpmākai bērna kopšanai.

 

Plašāka informācija par formalitātēm, kas kārtojamas bērna piedzimšanas situācijā, pieejama dzīves situācijas aprakstā “Bērna gaidīšana un piedzimšana”.

Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai

Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu, kuru piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

 

Ja bērna māte ir mirusi vai atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas, bērna tēvam piešķir atvaļinājumu uz laiku līdz bērna 70. dzīvības dienai. Minētais atvaļinājums piešķirams arī citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

 

Ja bērna māte nevar kopt bērnu ar veselību saistītu iemeslu dēļ, tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, piešķir atvaļinājumu uz tām dienām, kurās māte pati nav spējīga bērnu kopt.

 

Ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz 18 gadiem, vienam no adoptētājiem piešķir 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu.

 

Bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu un kura izmanto iepriekš minētos atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Mācību atvaļinājums

Ja Jūs, nepārtraucot darbu, mācāties jebkura veida izglītības iestādē, saskaņā ar darba līgumu Jums var piešķirt mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai Jums ir tiesības uz 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās.

 

Plašāka informācija pieejama Darba likuma 35. nodaļā.

Scroll Up