Lauksaimniecība un vide

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko nav iespējams nodrošināt bez zināšanām par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem.

 

Informāciju par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem var iegūt, piesakot laukus augšņu agroķīmiskajai izpētei vai iesniedzot paša ņemtos augsnes paraugus testēšanai akreditētā laboratorijā.

 

Augšņu agroķīmisko izpēti veic Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Ministru kabineta 05.10.2004. noteikumiem Nr. 833 “Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām” un Zemkopības ministrijas apstiprinātu metodiku.

 

Augšņu agroķīmiskā izpēte ietver:

  • profesionālu augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši sagatavotam plāna projektam;
  • augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā;
  • augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un novērtējumu;
  • digitālās augšņu agroķīmiskās izpētes kartes un agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošanu.

 

Augšņu agroķīmiskās izpētes materiālos informācija par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem ir izkārtota tabulās, kā arī agroķīmiskās izpētes kartes veidā. Līdz ar to augšņu agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanas iespējas ir ļoti plašas – gan mēslošanas plānošanai, gan kaļķošanas normu aprēķiniem u. c.

 

Augšņu agroķīmiskās izpētes materiāli ietver arī vispārīgas rekomendācijas augsnes ielabošanas pasākumiem, ja tādi ir nepieciešami, kā arī augsnes agroķīmiskās iekultivēšanas pakāpes novērtējumu. Izvērtējot šo informāciju, lauksaimnieks/augkopis var plānot attiecīgus augsnes ielabošanas pasākumus tuvākā vai tālākā nākotnē.

 

Izvēloties augsnes paraugus ņemt patstāvīgi un iesniegt laboratorijā testēšanai, lauksaimnieks no laboratorijas saņem testēšanas pārskatu, kurā ir uzrādītas analizēšanai pieteikto rādītāju skaitliskās vērtības. Šajā gadījumā lauksaimniekam pašam jāprot novērtēt iegūtos rezultātus.

 

Dati par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem pieejami arī Latvijas atvērto datu portālā.

Kā pieteikties augšņu agroķīmiskajai izpētei?

Augšņu agroķīmiskajai izpētei var pieteikties, izmantojot  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS), tās galvenās izvēlnes sadaļā “Valsts augu aizsardzības dienests” izvēloties pakalpojumu “Augšņu agroķīmiskā izpēte”.

 

Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu “Augšņu agroķīmiskā izpēte”, pieejami rokasgrāmatā.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Dokumentus var iesniegt:

 

Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 12.07.2012. noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikumu.

 

Plašāka informācija par pieteikšanos augšņu agroķīmiskajai izpētei pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Augšņu agroķīmiskā izpēte” aprakstā.

Scroll Up