Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Augu un dzīvnieku aizsardzība

Aizsargājamie augi un dzīvnieki

Ar augu aizsardzību šī apraksta kontekstā saprotama īpašu un retu augu aizsardzība dabā.

 

Pirmais priekšnoteikums, lai Jūs varētu piedalīties aizsargājamo augu saglabāšanā, ir spēt atpazīt šos augus. Īpaši aizsargājamās sugas un ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas ir minētas Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”. Aizsargājamo sugu aprakstus var meklēt Latvijas Sarkanajā grāmatā, kurā vienkopus pieejami dati par Latvijā reti sastopamiem un apdraudētiem augiem, sēnēm un dzīvniekiem. Latvijas Sarkanā grāmata ir pieejama tikai drukātā formātā. Informācija digitālā formā par Latvijā sastopamām augu un dzīvnieku sugām pieejama Latvijas sugu enciklopēdijā. Sugu aizsardzības prasības ir noteiktas Sugu un biotopu aizsardzības likumā, tostarp ir aizliegta aizsargājamo sugu noplūkšana un izrakšana, jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana, turēšana nebrīvē, pārdošana, vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana, apzināta dzīvotņu postīšana u.c.

 

Portāls Dabasdati.lv nodrošina iespēju ikvienam ziņot par dabā novērotajiem augiem, sēnēm un dzīvniekiem, kā arī aplūkot ziņojumus par citu cilvēku novērojumiem. Izmantojiet portāla sadaļu “Novērojumu atlase”, lai pēc dažādiem kritērijiem atlasītu Jūs interesējošos novērojumus. Piemēram, izvēlnē atzīmējiet “īpaši aizsargājama suga”, grupa – augi, novērojuma datums: no – līdz. Rezultātā būs pieejami novērojumu dati, kas attēloti kartē. Veiciet meklēšanu un pārbaudiet, kādi aizsargājamie augi vai dzīvnieki ir Jums tuvākajā apkārtnē. Reģistrējoties portālā Dabasdati.lv, Jums ir iespēja ziņot par saviem personīgajiem novērojumiem dabā.

 

Par savu dabas novērojumu Jūs varat ziņot Dabasdati.lv arī izmantojot bezmaksas Dabasdati.lv mobilo lietotni, kuru iespējams lejupielādēt “Google Play” un “App Store” veikalos. Tiesa, lietotne paredz tikai iespēju iesniegt novērojumu, ne aplūkot citu novērojumus. Izmantojot portāla Dabasdati.lv un mobilās lietotnes iespējas, Jūs varat ziņot par nepazīstamiem augiem, dzīvniekiem un, saņemot atbildi no dabas speciālistiem, uzzināt, ko tieši esat novērojis, kā arī, vai tam ir aizsargājama auga vai dzīvnieka statuss. Plašāk par to, kā pievienot dabas novērojumus, lasiet portālā Dabasdati.lv. Portālā ziņotie dati tiek izmantoti dabas aizsardzībā (īpaši aizsargājamo sugu atradņu apzināšanā, ekspertu atzinumos, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos, ziņojumos par populāciju stāvokli) un pētniecībā.

 

Ja nodarbojaties ar lauksaimniecību un savā darbībā sastopaties ar aizsargājamo dzīvnieku nelabvēlīgu ietekmi, piemēram, aizsargājamas sugas dzīvnieks radījis Jūsu saimniecībai zaudējumus, nopostot ražu, Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju. Lai pieteiktu kompensāciju, Jums Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu veidlapas pieejamas DAP tīmekļa vietnē. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz iestādes oficiālo e-pastu vai e-adresi. Iesniegumu varat iesniegt arī elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei“.

Invazīvās sugas

Invazīvie augi un dzīvnieki ir Latvijas dabai neraksturīgas sugas, kas apdraud vietējās sugas, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi. Invazīvās sugas izplatās dabisko procesu rezultātā (izplatoties augu sēklām) vai cilvēka apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā. DAP tīmekļa vietnē ir pieejama plašāka informācija par invazīvajām augu sugām Latvijā.

 

Tipisks invazīvās sugas piemērs Latvijā ir Sosnovska latvānis, kura izplatību Latvijas teritorijā varat aplūkot Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sagatavotajā kartē. Ja vēlaties paziņot par teritoriju, kas invadēta ar latvāni, VAAD tīmekļa vietnē izmantojiet iesnieguma formu latvāņu monitoringam. Forma elektroniskai informēšanai paredzēta ikvienam, izņemot zemes īpašniekus un valdītājus. Ja esat zemes īpašnieks vai valdītājs, izmantojiet iesnieguma formas, kas pieejamas VAAD tīmekļa vietnē. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vai uz e-adresi.

Savvaļas dzīvnieki

Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

 

Savvaļas abiniekus, rāpuļus, putnus un zīdītājus aizliegts sagūstīt un turēt nebrīvē, izņemot Dzīvnieku aizsardzības likumā un dabas aizsardzību un medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Savvaļas sugas dzīvnieku (gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu) aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīt publiski kā atrakciju dzīvnieku. Ja esat kļuvis par liecinieku nesankcionētai savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē vai to izmantošanai atrakcijās, par pārkāpumu ziņojiet Pārtikas veterinārajam dienestam (PVD). Ziņojumu varat arī iesniegt iesnieguma veidā, visērtāk – elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei“. Ar drošu elektronisko parakstu parakstu iesniegumu varat arī nosūtīt uz iestādes oficiālo e-pastu vai e-adresi.

 

Viena no organizācijām, kura Latvijā nodarbojas ar dabas daudzveidības saglabāšanu, tajā skaitā augu, dzīvnieku un citu sugu aizsardzību, ir Latvijas Dabas fonds. Fonds īsteno dažāda veida kampaņas un sabiedrības informēšanas pasākumus. Piemēram, visu cauru gadu Latvijas Dabas fonda tīmekļa vietnē varat sekot līdzi tiešraidei no aizsargājamo putnu ligzdām. Tiešraides no ligzdām pieejamas arī fonda Youtube kanālā. Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā. Arī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) projektā “Putni un zvēri purvā” nodrošina iespēju tiešraidēs sekot līdzi aktuālajiem notikumiem putnu ligzdās un purvā.

 

Slimiem un ievainotiem dzīvniekiem ir sniedzama palīdzība, ja nepieciešams, pat pieaicinot praktizējošu veterinārārstu – to nosaka  Dzīvnieku aizsardzības likuma 7.pants. Bet, ja sastopat nelaimē nonākušu savvaļas dzīvnieku – ievainotu vai bezpalīdzības stāvoklī esošu, piemēram, kaut kur iekritušu vai iesprūdušu, sazinieties ar kādu no kompetentajām institūcijām:

Scroll Up