Darbs, pensijas

Blakus darbs

Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi. Darba devējs šīs darbinieka tiesības var ierobežot, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši, ja šāds blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi.


Visbiežāk darba devējs darba līgumā paredz nosacījumu, ka darbiniekam blakus darba veikšana jāsaskaņo ar darba devēju. Tādā gadījumā vienmēr informējiet savu darba devēju par nodomu strādāt blakus darbu.


Darba devējam strīda gadījumā ir pienākums pierādīt, ka ierobežojums veikt blakus darbu ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm.


Ja Jums ir vairākas darba vietas, atcerieties, ka Algas nodokļa grāmatiņā var būt atzīmēta tikai viena darba vieta – tā, kuru pats vēlaties norādīt kā galveno ienākumu gūšanas vietu. Algas nodokļa grāmatiņa kopš 2014. gada 1. jūnija ir pieejama tikai elektroniski, pieslēdzoties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (VID EDS). Par Algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanu vairāk lasiet dzīves situācijas aprakstā “Darbs un nodokļi” un par pakalpojuma soļiem uzziniet video instrukcijā “Apgādībā esošas personas un nodokļu atvieglojumi”.

Scroll Up