Mājoklis, pārcelšanās

Būvatļaujas saņemšana, nosacījumu izpilde

Pēc būvniecības ieceres iesnieguma un būvprojekta minimālajā sastāvā izskatīšanas (detalizētāku informāciju par būvprojektu minimālā sastāvā lasiet Ēku būvnoteikumos) būvvalde viena mēneša laikā lemj par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu (vairāk par publisko apspriešanu lasiet dzīves situācijas “Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos” sadaļā “Publiskās apspriešanas Jūsu dzīvesvietas tuvumā”). Būvatļaujā tiek ietverti projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, kas, lai uzsāktu būvdarbu veikšanu, būs jāizpilda secīgi.

Projektēšanas nosacījumu izpilde

Būvvalde būvatļaujā nosaka projektēšanas nosacījumus, kuri ir jāizpilda, piemēram:

 

BIS portāla sadaļā “PAZIŅOJUMI” būs redzams paziņojums, ka tehniskie noteikumi ir izsniegti. Tie būs pieejami sadaļā “SAŅEMTIE DOKUMENTI” vai sadaļā “TEHNISKIE NOTEIKUMI” pie konkrētās būvniecības lietas. Ja par tehnisko noteikumu izdošanu ir paredzēta nodeva, piemēram, valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanuBIS portāla sadaļā “RĒĶINI” būs pieejams rēķins par tehnisko noteikumu izsniegšanu, kuru varat apmaksāt tiešsaistē.

 

Tehnisko noteikumu izdevēji, ar ko BIS portālā jāsaskaņo būvprojekta risinājumi, tiek izraudzīti automātiski pēc reģiona, kurā vēlaties uzsākt privātmājas būvniecību.

 

Jāņem vērā, ka valsts un pašvaldību institūcijas, piemēram, Valsts vides dienests, tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

Vispārīgie būvnoteikumi nosaka maksimālo projektēšanas nosacījumu izpildes termiņu, kas privātmājas būvniecības gadījumā ir 2 gadi, ja tā atbilst otrās grupas būvēm (detalizētāku informāciju par būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam lasiet Vispārīgo būvnoteikumu 1. pielikumā).

 

Pēc minēto nosacījumu izpildes (Jums (būvniecības ierosinātājam) vai pilnvarotajam būvspeciālistam) jāsagatavo elektronisks iesniegums būvvaldei, kura veiks iesniegto dokumentu izskatīšanu un atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Iesniegumu iespējams sagatavot BIS portāla sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA”, pie konkrētās lietas izveidojot jaunu dokumentu “Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums”, kā arī secīgi aizpildot to. Uz iesnieguma pamata būvvalde būvatļaujā 15 darba dienu laikā veic atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas ir redzama BIS portāla sadaļā “PAZIŅOJUMI”.

 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas Jūs kā būvniecības ierosinātājs varat uzsākt būvatļaujā iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvvalde nosaka būvdarbu uzsākšanas nosacījumus (skatīt Ēku būvnoteikumu 54.2. punktu), kas jāizpilda Ēku būvnoteikumos noteiktajā termiņā – 5 gadu laikā.

 

Pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes (Jums (būvniecības ierosinātājam) vai pilnvarotajam būvspeciālistam) nepieciešams sagatavot elektronisku iesniegumu būvvaldei saistībā ar šo nosacījumu izpildi BIS portāla sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA”, pie konkrētās lietas veidojot jaunu dokumentu “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums”. Būvvalde veiks iesniegto dokumentu izskatīšanu un izdarīs atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Ņemiet vērā, ka tikai tad, kad saņemsiet no būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, drīkstēsiet uzsākt būvdarbu veikšanu!

Scroll Up