Mājoklis, pārcelšanās

Būvdarbu uzsākšana

1) Lai sāktu būvdarbu veikšanu, jāpaziņo par būvdarbu uzsākšanu:

Ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniegs 30 darbadienas un būvdarbos vienlaikus tiks nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie (abiem nosacījumiem izpildoties vienlaicīgi), vai, ja plānotais būvdarbu apjoms pārsniegs viena un vairāku nodarbināto kopā nostrādātās 500 darbadienas, tad pirms būvdarbu uzsākšanas Valsts darba inspekcijai jānosūta iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu (paziņojums nav jānosūta gadījumos, ja šie nosacījumi neizpildās).

 

Paziņojumu par būvdarbu veikšanu iespējams iesniegt BIS tīmekļvietnes  sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA”, pie konkrētās lietas izveidojot jaunu dokumentu “Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu”. Plašāka informācija par paziņojumu būvdarbu veikšanai pieejama šeit.

 

Saskaņā ar Būvniecības likumu, ja būvdarbu veikšanai ir nepieciešama būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte (par paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karti detalizētāka informācija pieejama Ēku būvnoteikumos, minēto dokumentu saturs atspoguļots attiecīgi Ēku būvnoteikumu 1. un 5. pielikumā), starp būvniecības dalībniekiem, izņemot radiniekus pirmajā, otrajā un trešajā radniecības pakāpē un citus ģimenes locekļus, kuri var pierādīt piederību ģimenei, par darba veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu slēdzami darba vai uzņēmuma līgumi.

 

Ar personām, kas veiks būvdarbus, nepieciešams noslēgt dažāda veida līgumus atkarībā no būvdarbu veicēja:

  • līgums ar uzņēmumu, kas veiks visus vai daļu būvdarbu;
  • līgums ar pašnodarbinātu personu, kas veiks visus vai daļu būvdarbu;
  • darba līgums.

2) Sekojiet līdzi būvniecības procesam BIS tīmekļvietnē:

Būvdarbu veikšanas laikā Jūs varat sekot līdzi būvniecības procesu saistītajiem paziņojumiem elektroniski, saņemot tos BIS tīmekļvietnē par katru darbību, kura tiek veikta saistībā ar Jūsu būvniecības lietu.

 

Būvatļaujā, saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram ēka būtu nododama ekspluatācijā. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir astoņi gadi. Ja minētais astoņu gadu periods tiek pārsniegts, būvatļauju (būvdarbu veikšanu) nepieciešams pagarināt. (detalizētāka informācija par būvatļaujas (būvdarbu veikšanas) pagarināšanas nosacījumiem pieejama Ēku būvnoteikumu 7. nodaļā).

Scroll Up