Mājoklis, pārcelšanās

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana, saskaņošana un iesniegšana

Lai uzsāktu būvniecības ieceres iesnieguma izveidiBūvniecības informācijas sistēmas (BIS) portālā būvniecības darba vietas sadaļā “JAUNA BŪVNIECĪBA” vispirms jāizvēlas atbilstošais būvniecības iesnieguma veids. Jaunas privātmājas būvniecībai jāizvēlas iesnieguma veids “Būvniecības iesniegums ēkai”.

 

Lai sagatavotu būvniecības ieceres iesniegumu, secīgi nepieciešams aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu, kas sastāv no šādām sadaļām:  “Iesniegums”, “Ierosinātāji”, “Ziņas par būvi”, “Ziņas par zemi”, “Iesaistītie dalībnieki”, “Papildu informācija”, “Dokumentācijas daļas”, “Atbildīgā iestāde”, “Iesnieguma apskats”, “Saskaņošana”.

 

Katras būvniecības ieceres iesnieguma sadaļas aizpildīšanas pamācības ir atrodamas BIS portāla sadaļā “LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA”, kā arī pēc aizpildīšanas pie katras iesnieguma sadaļas tiks norādīta atzīme, ka sadaļa ir aizpildīta pareizi.

 

Jāņem vērā, ka iesnieguma sadaļu “Dokumentācijas daļas” var pievienot un apstiprināt tikai noteiktas darbības jomas/sfēras sertificēts būvspeciālists.

 

Nepieciešamie būvniecības ieceres saskaņojumi

Būvniecības ieceri pirms iesniegšanas būvvaldē nepieciešams saskaņot ar būvniecībā iesaistītiem dalībniekiem (būvprojekta izstrādātājs, būvspeciālists, būvdarbu veicējs), kas norādīti iesnieguma sadaļā “Iesaistītie dalībnieki”. Šos dalībniekus nepieciešams informēt, lai tie BIS portāla sadaļā “Saskaņojamie būvniecības iesniegumi” iepazītos ar sagatavoto iesniegumu un saskaņotu to.

 

Tiklīdz būvniecības ieceres iesniegums būs saskaņots ar kādu no iesaistītajiem dalībniekiem, saņemsiet paziņojumu BIS portāla sadaļā “PAZIŅOJUMI”. BIS portālā ir iespējams arī atzīmēt paziņojumu saņemšanu e-pastā par veiktajām darbībām (paziņojums e-pastā satur tikai pamata informāciju par veikto darbību, detalizēta informācija, kā arī dokumenti pieejami BIS portālā).

Jāņem vērā, ka, iespējams, Jūsu būvniecības iecerei būs nepieciešami papildu saskaņojumi ar tehnisko noteikumu izdevējiem, piemēram, AS “Sadales tīkls”AS “GASO”, ūdensvadu apsaimniekotājiem un citiem tehnisko noteikumu izdevējiem.

 

 

Būvprojekta iesniegšana

Papildus būvniecības iecerei jāiesniedz arī būvprojekts minimālā sastāvā BIS portālā. Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā veido minimālo projekta dokumentu paketi, pamatojoties uz kuru būvvalde izvērtē būvniecības ieceri un izdod būvatļauju.

 

Būvniecības ierosinātājs var iesniegt arī būvprojektu pilnā sastāvā, kas satur visas nepieciešamās būvprojekta daļas. Detalizētāku informāciju par būvprojektu minimālā un pilnā sastāvā lasiet Ēku būvnoteikumos.

 

Saskaņotās būvniecības ieceres iesniegšana būvvaldē

Pēc būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu aizpildīšanas, būvprojekta un tehnisko dokumentu saskaņošanas un paša iesnieguma saskaņošanas ar iesaistītām personām, būvniecības ieceri var iesniegt (Jūs (būvniecības ierosinātājs) vai pilnvarotais būvspeciālists) būvvaldei elektroniski BIS portālā.

 

 

BIS portāla sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA” varat pārliecināties, ka būvniecības ieceres iesniegums ir iesniegts būvvaldei. Ja iesniegšana veikta korekti, sadaļā norādīts statuss “Iesniegts”.

 

Elektroniski iesniegtu būvniecības ieceres iesniegumu BIS portālā būvvalde izskata viena mēneša laikā.

 

Akceptētā būvniecības iecere ir pieejama BIS portāla sadaļā “PAZIŅOJUMI”, kā arī sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA” pie konkrētās lietas.

Scroll Up