Mājoklis, pārcelšanās

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana, saskaņošana un iesniegšana

Lai uzsāktu būvniecības ieceres iesnieguma izveidi, BIS tīmekļvietnē būvniecības darba vietas sadaļā “JAUNA BŪVNIECĪBA” vispirms jāizvēlas atbilstošais būvniecības iesnieguma veids. Jaunas privātmājas būvniecībai jāizvēlas iesnieguma veids “Būvniecības iesniegums ēkai”.

 

 

Lai sagatavotu būvniecības ieceres iesniegumu, secīgi nepieciešams aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu, kas sastāv no šādām sadaļām:  “Iesniegums”, “Ierosinātāji”, “Ziņas par būvi”, “Ziņas par zemi”, “Iesaistītie dalībnieki”, “Papildu informācija”, “Dokumentācijas daļas”, “Atbildīgā iestāde”, “Iesnieguma apskats”, “Saskaņošana”.

 

 

Katras būvniecības ieceres iesnieguma sadaļas aizpildīšanas pamācības ir atrodamas BIS tīmekļvietnē galvenajā panelī sadaļā “LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA”, kā arī pēc aizpildīšanas pie katras iesnieguma sadaļas tiks norādīta atzīme, ka sadaļa ir aizpildīta pareizi. BIS tīmekļvietnē sākumlapā sadaļā “BIS DOKUMENTĀCIJA” var iepazīties ar lietotāju rokasgrāmatas teksta versiju.

 

Jāņem vērā, ka iesnieguma sadaļu “Dokumentācijas daļas” var pievienot un apstiprināt tikai noteiktas darbības jomas/sfēras sertificēts būvspeciālists, izņemot gadījumu, kad būvē pašu spēkiem.

Būvprojekta iesniegšana

Papildus būvniecības iecerei jāiesniedz arī būvprojekts minimālā sastāvā BIS tīmekļvietnē. Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā veido minimālo projekta dokumentu paketi, pamatojoties uz kuru būvvalde izvērtē būvniecības ieceri un izdod būvatļauju. Minimālais projekta sastāvs ir arhitektūras un konstrukciju daļa, būvuzņēmuma projekts, pagaidu energosertifikāts. Tomēr, neskatoties uz kopīgajiem noteikumiem, šajās projekta daļās dažādiem projektētājiem var būt nelielas atšķirības, lielākoties detalizēšanas pakāpē, piemēram:

 

Arhitektūras daļa AR

 • Ģenerālplāns vai ģenerālplāni (atkarībā no nepieciešamā informācijas apjoma var būt atsevišķi plāni piesaistei, labiekārtošanai, vertikālajai plānošanai, kopīgajiem tīkliem).
 • Stāvu plāni (atbilstoši stāvu skaitam).
 • Fasādes (četras).
 • Raksturojošie šķērsgriezumi (parasti divi).
 • Jumta plāns.
 • Logu un durvju specifikācija.
 • Grīdu konstrukcijas.
 • Sētas un vārtu fragments.
 • Fasādes krāsu risinājums.
 • Paskaidrojuma raksts (ietver sevī ugunsdrošības pasākumu sarakstu).

Konstruktīvā daļa BK

 • Pamatu plāns un profili. Mezgli.
 • Logu un durvju pārsedzes konstrukcijas (pēc stāvu skaita).
 • Pārsegumu konstrukcijas (pēc stāvu skaita).
 • Spāru sistēmas konstrukcijas.
 • Pamatmateriālu specifikācija.
 • Nepieciešamie mezgli.

Būvuzņēmuma projekts DOP

 

Projekts pilnā sastāvā jāizskata 15 darba dienu laikā. Ja lēmums būs pozitīvs, Jūs saņemsiet saskaņotu projektu, veiksiet obligāto būvniecības apdrošināšanu, un būvinspektors izsniegs atļaujy reālai būvniecības uzsākšanai.

 

Pagaidu energosertifikāts (dokuments, kurā novērtēta projektētās mājas energoefektivitāte. To izstrādā neatkarīgs sertificēts eksperts, un šobrīd tas ir obligāts pielikums katram projektam).

 

 

Būvniecības ierosinātājs var iesniegt arī būvprojektu pilnā sastāvā, kas satur visas nepieciešamās būvprojekta daļas.

 

 

Reizēm iepriekšminētais rasējumu saraksts un citi materiāli ir pietiekami, un nekas cits nav jāizstrādā. Tomēr pēdējā laikā tas notiek ļoti reti, un projekts jāpapildina ar tām daļām, kas norādītas būvatļaujas noteikumos. Piemēram:

 • Gāzes iekšējās un ārējās apgādes projekts GA un GAT (obligāti jāizstrādā, ja ir gāzes pieslēgums).
 • Ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas projekts ŪKT (jāistrādā, ja ir pieslēgums kopīgajām komunikācijām).
 • Elektroapgādes projekts ELT (parasti tiek izstrādāts līdz elektriskajam panelim, taču Rīgā nepieciešams projekta risinājums arī savienojumam ar māju).
 • Zemes pārveidošana (obligāti nepieciešams, ja būvniecībai izmanto meža zemi).
 • Koku ciršanas atļauja (noteikumus par koku ciršanu var apskatīt šeit).
 • Meliorācijas risinājumi (tiek izstrādāti, ja būvobjekts atrodas meliorācijas būvju aizsardzības zonā, piemēram, grāvji un meliorācijas caurules).
 • Pieslēguma projekts vājstrāvas tīklam (jāizstrādā, ja notiek pieslēgums).

Detalizētāku informāciju par būvobjektu minimālā un pilnā sastāvā lasiet Ēku būvnoteikumos.

Tehnisko noteikumu pieprasīšana

Gatavojoties iesniegt būvprojektu pilnā sastāvā, būvniecības ierosinātājs vai tā pilnvarotā persona var savlaicīgi pieprasīt tehnisko noteikumu izdevējiem, piemēram, AS “Sadales tīkls”, AS “GASO”, ūdensvadu apsaimniekotājiem un citiem tehnisko noteikumu izdevējiem izsniegt tehniskos noteikumus, kurus jāņem vērā izstrādājot būvprojektu.

 

 

Ja būvniecības ierosinātājs un piesaistītais būvspeciālists nezin, ar ko vajadzēs būvprojektu saskaņot vai kādus tehniskos noteikumu vajadzētu saņemt, tad to nosaka būvvalde, un būvniecības iecere iesniedzama minimālā sastāvā.

Tehniskos noteikumu var pieprasīt BIS tīmekļvietnē būvniecības lietā vai bez būvniecības lietas. Iepriekš saņemtus tehniskos noteikumus var arī pievienot esošai būvniecības lietai.

Nepieciešamie būvniecības ieceres saskaņojumi

Būvniecības ieceri pirms iesniegšanas būvvaldē nepieciešams saskaņot ar būvniecībā iesaistītiem dalībniekiem (būvprojekta izstrādātājs, būvspeciālists, būvdarbu veicējs), kas norādīti iesnieguma sadaļā “Iesaistītie dalībnieki”. Šos dalībniekus nepieciešams informēt, lai tie BIS tīmekļvietnes sadaļā “Saskaņojamie būvniecības iesniegumi” iepazītos ar sagatavoto iesniegumu un saskaņotu to.

 

 

Tiklīdz būvniecības ieceres iesniegums būs saskaņots ar kādu no iesaistītajiem dalībniekiem, saņemsiet paziņojumu BIS tīmekļvietnes sadaļā “PAZIŅOJUMI”. BIS tīmekļvietnē ir iespējams arī atzīmēt paziņojumu saņemšanu e-pastā par veiktajām darbībām (paziņojums e-pastā satur tikai pamata informāciju par veikto darbību, detalizēta informācija, kā arī dokumenti pieejami BIS tīmekļvietnē).

 

 

Jāņem vērā, ka, iespējams, Jūsu būvniecības iecerei būs nepieciešami papildu saskaņojumi ar tehnisko noteikumu izdevējiem, piemēram, AS “Sadales tīkls”AS “GASO”, ūdensvadu apsaimniekotājiem un citiem tehnisko noteikumu izdevējiem.

 

 

Būvvalde var noteikt, kādi saskaņojumi vēl var būt nepieciešami, piemēram, ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem vai citām trešajām personām, kuras tiesības ir skartas.

 

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumu veic BIS tīmekļvietnē būvniecības lietā, veidojot jaunu iesniegumu “Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums”.

Saskaņotās būvniecības ieceres iesniegšana būvvaldē

Pēc būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu aizpildīšanas, būvprojekta un tehnisko dokumentu saskaņošanas un būvniecības ieceres dokumentācijas  saskaņošanas ar tehnisko noteikumu izdevējiem un citām iesaistītām personām, būvniecības ieceri var iesniegt (Jūs (būvniecības ierosinātājs) vai pilnvarotais būvspeciālists vai cita uzticības persona) būvvaldei elektroniski BIS tīmekļvietnē.

BIS tīmekļvietnē sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA” varat pārliecināties, ka būvniecības ieceres iesniegums ir iesniegts būvvaldei. Ja iesniegšana veikta korekti, sadaļā norādīts statuss “Iesniegts” vai “Reģistrēts”.

 

 

Elektroniski iesniegtu būvniecības ieceres iesniegumu BIS tīmekļvietnē būvvalde izskata 30 dienu laikā.

 

 

Akceptētā būvniecības iecere ir pieejama BIS tīmekļvietnē sadaļā “SAŅEMTIE DOKUMENTI”, “PAZIŅOJUMI”, kā arī sadaļā “MANA BŪVNIECĪBA” pie konkrētās lietas.

Scroll Up