Darbs, pensijas

Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana

Latvijai ir saistoša ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kas nosaka nodrošināt, ka darba vietās personām ar invaliditāti tiek veikti saprātīgi pielāgojumi, lai veicinātu personu ar invaliditāti tiesības brīvi izvēlēties darba vietu un pelnīt iztikas līdzekļus tādā darba vidē, kas ir atklāta, veicina integrāciju un ir pieejama personām ar invaliditāti.


Lai darba devējam būtu vieglāk nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, Tiesībsargs ir izveidojis vadlīnijas, aprakstot darba procesu cilvēkiem ar invaliditāti. Latvijas Nedzirdīgo savienības tīmekļa vietnē pieejama Rokasgrāmata darba devējiem un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā ir informācija darba devējiem par cilvēku ar invaliditāti adaptāciju darbavietā, kā arī informācija par cilvēku nodarbināšanu, kuriem ir kustību traucējumi, redzes grūtības, dzirdes zudums (pilnīgs vai daļējs) un autiskā spektra traucējumi. NVA arī bieži rīko personām ar invaliditāti paredzētas atvērto durvju dienas.


Fiziskām personām, kuras ir atzītas par personām ar invaliditāti vai politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem iespējams piemērot nodokļa atvieglojumus. Informatīvie un metodiskie materiāli atrodami Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē.


Par nodokļa papildu atvieglojumu apmēru lasiet VID tīmekļa vietnē.


Apdrošinātai personai ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju, ja:

  • persona nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
  • tā ir atzīta par personu ar invaliditāti (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra);
  • personas apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem;
  • persona nesaņem citas valsts vecuma pensiju (izņemot gadījumus, ja pensija piešķirta saskaņā ar starpvalstu līgumu vai Regulu Nr.883/2004);
  • dzīvo Latvijā.

Jāņem vērā, ja personai vienlaikus ir tiesības uz dažāda veida pensijām, saskaņā ar Latvijas tiesību normām, piešķir vienu pensiju, ņemot vērā personas izvēli.


Invaliditātes pensiju izmaksā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas, kad cilvēks sasniedz valstī noteikto pensijas vecumu, viņam tiek piešķirta vecuma pensija.


Strādājot invaliditātes pensija tiek izmaksāta pilnā apmērā. Invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs no cilvēkam noteiktās invaliditātes grupas.

Kā saņemt invalīda statusu?

Lai tiktu piešķirts invaliditātes statuss, vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta. Ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, ārsts lems par nosūtīšanu uz invaliditātes ekspertīzi, izsniedzot nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (VDEĀVK). Pamats invaliditātes ekspertīzei ir personas iesniegums, kuru var iesniegt portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu un aizpildot “Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu personām no 18 gadu vecuma”. Pakalpojums paredzēts personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi VDEĀVK.


Process, kādā tiek noteikta invaliditāte aprakstīts VDEĀVK tīmekļa vietnē. Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzei nepieciešamie dokumenti apkopoti VDEĀVK tīmekļa vietnē.


Viena mēneša laikā no dienas, kad ekspertīzes lēmums stājas spēkā, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv, iespējams bez maksas tiešsaistē iesniegt VDEĀVK Iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.


Lai apskatītu esošos invaliditātes ekspertīzes lēmumus, atzinumus un ieteikumus, iesnieguma par invaliditātes ekspertīzes veikšanu VDEĀVK statusu, izmantojiet bezmaksas pakalpojumu portālā Latvija.lv Mani dati VDEĀVK.


Ja vēlaties atkārtoti saņemt invalīda apliecību, izmantojiet e-pakalpojumu Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana. Šis pakalpojums ir bez maksas un sniedz iespēju elektroniski aizpildīt iesniegumu VDEĀVK par atkārtotas invalīda apliecības saņemšanu, ja esoša apliecība ir nozaudēta vai bojāta tās derīguma laikā.

Atbalsta pasākumi darba meklētājiem ar invaliditāti

Personām ar invaliditāti ir pieejami visi Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie pakalpojumi. NVA sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki. Informācija par finanšu atbalstu darba devējam pieejama NVA tīmekļa vietnē. NVA ir izstrādāti materiāli, kas palīdz palielināt bezdarbnieku ar invaliditāti darba iespējas.


Darba devējiem pieejams atbalsts darba vietas iekārtošanai un bezdarbnieka ar invaliditāti ievadīšanai darba procesā. Šī pasākuma mērķis ir palīdzēt bezdarbniekam ar invaliditāti uzsākt darba attiecības. NVA nepiešķir darba algas dotācijas darba devējiem, tomēr tiek atbalstīti darba vietas iekārtošanas izdevumi un atbalsta persona darba uzsākšanas laikā. Darba algu darbiniekiem ar invaliditāti darba devējs maksā pats.


NVA pieejamas dažādas mācību iespējas bezdarbniekiem ar invaliditāti:

Par dažādām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti vairāk lasiet dzīves situācijā “Darba zaudēšana un meklēšana“.

Scroll Up