Darbs, pensijas

Citu valstu pilsoņu nodarbināšana

Pastāv iespējas nodarbināt arī citu valstu pilsoņus sava biznesa nodrošināšanai. Imigrācijas likums un 2014. gada 28. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.55 nosaka kārtību, kādā ārzemniekam piešķir un atņem tiesības uz nodarbinātību, darba atļauju reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

Ārzemnieku kategorijas Latvijā

Ārzemnieks ir jebkura persona, kas nav Latvijas Republikas pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis. Latvijas Republikas likumdošana izšķir divas ārzemnieku kategorijas:

  • Savienības pilsoņus – ar to saprot gan Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, gan arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu (ES27 + Lihtenšteina + Islande + Norvēģija) pilsoņus un Šveices Konfederācijas pilsoņus, kuriem Latvijā ir līdzvērtīgs statuss ar Latvijas Republikas pilsoņiem. Lai Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis nodibinātu darba tiesiskās attiecības, viņam nav nepieciešams iegūt tiesības uz nodarbinātību;
  • Trešo valstu pilsoņus, kuru ieceļošanai un nodarbinātībai Latvijā tiek piemēroti papildu nosacījumi.

Latvijā ārzemniekus var nodarbināt divos veidos:


Slēdzot darba līgumu ar darbinieku. Ja plānots Latvijā nodarbināt ES  vai trešo valstu pilsoņus savā uzņēmumā, vispirms nepieciešams reģistrēt vakanci NVA, kurai jābūt aktīvai 1 mēnesi. Ja viena mēneša laikā uz vakanci neviens nepiesakās, tas var nozīmēt to, ka Latvijā vajadzīgo speciālistu nav iespējams noalgot un var meklēt darbiniekus ārzemēs. Eiropas Darba mobilitātes portālā iespējams atrast gan darbiniekus, gan darbu ārvalstīs.

Lai Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis nodibinātu darba tiesiskās attiecības viņam nav nepieciešams iegūt tiesības uz nodarbinātību.


  • Ja Latvijā ārzemnieku, kas nav ES pilsonis, plānots nodarbināt ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, viņam ir jāpieprasa termiņuzturēšanās atļauju un tiesības uz nodarbinātību – ieraksti vīzā vai uzturēšanās atļaujā.
  • Ja uzturēšanās valstī ir saistīta ar neregulāru vai īstermiņa nodarbinātību, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam ir jāpieprasa vīza un tiesības uz nodarbinātību.
  • Ārzemniekam, kas nav ES pilsonis, nepieciešams klātienē noformēt dokumentus (vīzu vai uzturēšanās atļauju) vēstniecībā vai kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) klientu apkalpošanas centriem. Uzņēmējam jāņem vērā, ka darbiniekam jānodrošina Latvijā noteiktais nepieciešamais iztikas nodrošinājums,  kas saskaņā ar 2017. gada 25. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.225  no 2018. gada 1. aprīļa ir 926 eiro un katru gadu tas mainās.

Nodarbinot citas valsts uzņēmuma darbiniekus sadarbības līguma ietvaros.

  • Ja uzņēmums ir reģistrēts Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tad nepieciešams informēt Valsts Darba inspekciju (VDI) par šo sadarbību Darba Likuma 14.panta ietvaros noteikto prasību dēļ. Lai informētu VDI, portālā Latvija.lv izmantojiet e-pakalpojumu Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
  • Ja uzņēmums ir reģistrēts ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm – trešajās valstīs, tad darbiniekiem nepieciešamas piešķirtās tiesības uz nodarbinātību.

Normatīvie dokumenti par ārzemnieku nodarbināšanu

Scroll Up