Darbs, pensijas

Darba līgums

Darba līgums ir darbinieka un darba devēja rakstiski noslēgta vienošanās pirms darba uzsākšanas par veicamo darbu un darba samaksu. Rakstisks darba līgums ir obligāts.


Darba līgumu (paraugs) darba devējs gatavo 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs – pie darba devēja. Par to, kam obligāti jābūt iekļautam darba līgumā, vairāk lasiet Darba likuma 40. pantā. Skaidrojoša informācija atrodama arī Labklājības ministrijas (LM) tīmekļa vietnē.


Pastāv 2 darba līguma veidi:

  • darba līgums uz nenoteiktu laiku – nav norādīts gala termiņš, līdz kuram darba līgums ir spēkā;
  • darba līgums uz noteiktu laiku – slēdz tikai noteiktos gadījumos, piemēram, strādājot atsevišķos projektos, sezonas darbā, veicot gadījuma darbus, aizvietojot kolēģus un citos. Obligāti tiek norādīts termiņš, kad beigsies darba līgums vai arī darba beigšanas apstākļi. Uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums nevar būt ilgāks par 5 gadiem. Detalizētu informāciju par gadījumiem, kad slēdzams darba līgums uz noteiktu laiku un tā termiņu var atrast Darba likuma 12. nodaļā.

 

Uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku.


Ja, beidzoties termiņam, uz kādu noslēgts darba līgums, neviena no pusēm nav pieprasījusi izbeigt darba līgumu un darba tiesiskās attiecības faktiski turpinās, darba līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku. Plašāka informācija par darba līguma pagarināšanu pieejama Darba likuma 45. pantā.


Darba līguma sagatavošanai Jums kā topošajam darbiniekam ir pienākums uzrādīt darba devējam savu personu apliecinošo dokumentu. Tādēļ pirms darba līguma slēgšanas pārliecinieties, vai Jūsu dokumentam nav beidzies derīguma termiņš. Nepieciešamības gadījumā jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai Jūs varat pieteikties portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”. Pakalpojuma gaitā ir jāveic valsts nodevas apmaksa par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu.


Ja darba veikšanai nepieciešamas īpašas zināšanas vai prasmes, darba devējam pirms darba līguma slēgšanas ir tiesības pieprasīt, lai Jūs uzrādāt dokumentus, kas apliecina Jūsu izglītību vai profesionālo sagatavotību. Tāpat, ja darba specifika to paredz, darba devējs var pieprasīt izziņu par Jūsu sodāmību.

 

Sīkāku informāciju par darba līguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var atrast Darba likuma 35. pantā.

 

Ieteicams pirms darba attiecību uzsākšanas iegūt informāciju par potenciālā darba devēja statusu, piemēram, vai nav nodokļu parādi, vai uzņēmums nav iekļuvis minimālo algu maksātāju sarakstā, vai ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Šāda informācija var noderēt, lai izdarītu secinājumus par darba devēja maksātspēju. Datus iespējams pārbaudīt izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzi.


Ja vēlaties, lai darba devējs piemēro Jūsu darba algai neapliekamo minimumu un citus nodokļu atvieglojumus (neattiecās uz darba devēju – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju), tad pēc darba līguma noslēgšanas pieslēdzieties VID EDS  un atzīmējiet savā algas nodokļu grāmatiņā Jūsu darba devēju, kā galveno ienākumu gūšanas vietu. Algas nodokļu grāmatiņā iespējams papildus atvieglojuma saņemšanai atzīmēt apgādājamās personas, kā arī ir iespējams atzīmēt  “Rādīt ienākuma gūšanas vietai informāciju par papildu atvieglojumiem”, ja ir informācija par invaliditāti vai ir represētās personas statuss. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē un soļi, atzīmējumu veikšanai elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā, aplūkojami videoinstrukcijā “Apgādībā esošas personas un nodokļu atvieglojumi”.

Lai pārliecinātos, vai darba devējs Jūs ir pieņēmis darbā oficiāli (ar līgumu), pieslēdzieties VID EDS un sistēmas kreisajā pusē izvēlieties “Pārskati”, un sadaļu “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, kurā varat apskatīt informāciju par Jūsu darbības vietām un nodarbinātības periodiem.


Darba līgums garantē Jūsu kā darbinieka tiesības, tādēļ gadījumā, ja darba devējs Jūs nodarbina bez darba līguma, tā ir nereģistrētā nodarbinātība, par kuru jāziņo Valsts darba inspekcijai (VDI).  


Lai paziņotu VDI par nereģistrētu nodarbinātību, izmantojiet VDI tīmekļa vietnes sadaļu “Ziņot par nereģistrēto nodarbinātību”.


Lai saņemtu VDI konsultāciju vai panāktu VDI rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana”.


Cilvēkiem, kuri ietilpst kādā no īpaši definētām nodarbināto grupām, piemēram, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti un ārvalstu pilsoņiem noderīga papildus informācija atrodama dzīves situācijas aprakstā “Nodarbinātība dažādām sabiedrības grupām”.

Scroll Up