Darbs, pensijas

Darba samaksa un piemaksas

Darba samaksa

Darbiniekam ir tiesības saņemt regulāru atlīdzību par darbu – darba samaksu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.


Laika algas sistēmu vai akorda algas sistēmu, kā arī piemaksu un prēmiju sistēmu uzņēmumā darba devējs organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba koplīgumam. Laika algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.


Darba devējam ir pienākums noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu.


Darba devējam ir jānodrošina darbiniekiem alga, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī no šīs darba samaksas valsts budžetā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).


Ja darba devējs par pilna laika darbu Jums maksā mazāk par valstī noteikto minimālo darba algu, tas ir pārkāpums, par kuru jāziņo Valsts darba inspekcijai (VDI). Šim nolūkam varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu portālā Latvija.lv “Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana”.

Lai pārbaudītu, vai no Jūsu atalgojuma tiek ieturēti nodokļi, pieslēdzieties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (VID EDS), izvēlieties “Pārskati” un izvēlieties sadaļu “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, kur tiešsaistē varēsiet pieprasīt pārskatu par darba devēja:

  • aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
  • ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Papildus informāciju par Jūsu darba devēja veikto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru var aplūkot arī portālā Latvija.lv, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”.


Vairāk par nodarbinātajiem saistošajiem nodokļiem lasiet dzīves situācijas aprakstā “Darbs un nodokļi”.

Piemaksas

Piemaksas apmēru nosaka darba līgumā. Darba likuma 18. nodaļa nosaka tiesības darbiniekiem saņemt piemaksas šādos gadījumos:

  • Par papildus darbu;
  • Par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
  • Par nakts darbu;
  • Par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā.

Darba devējam no piemaksām tāpat kā no pamatalgas ir jāaprēķina nodokļi.

Darba samaksas izmaksa

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu ne retāk kā 2 reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu jāizmaksā pirms attiecīgās dienas.


Darbiniekam ir tiesības darba samaksu saņemt skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies.


Kopā ar izmaksāto darba samaksu darbiniekam ir tiesības no darba devēja saņemt darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot. Plašāka informācija par darba stundām un virsstundām pieejama apraksta sadaļā “Darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta”.

Detalizētāk par darba samaksas izmaksu var izlasīt Darba likuma 19. nodaļā.

Scroll Up