Darbinieku pieņemšana darbā

Darbinieku pieņemšana darbā

Ja Jūsu uzņēmumā tiek pieņemti darbinieki, tad dibinot darba tiesiskās attiecības, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, kā arī, izbeidzot šīs attiecības, ir jāievēro Darba likuma un citu saistīto normatīvo aktu prasības.


Piemērotu darbinieku atrašanai var izmantot dažādus veidus – viens no efektīvākajiem, ir izsludināt vakanci elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā cvvp.nva.gov.lv.

Lai lietotu Vakanču portālu un veiktu izmaiņas uzņēmuma profilā, Jums jābūt profila administratoram vai lietotājam.


Profila administratora tiesības un funkcijas automātiski būs pieejamas darba devējam, kuram saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem ir paraksta tiesības uzņēmumā. Ja esat Uzņēmuma profila administrators (uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai persona ar administratora tiesībām) un vēlaties, lai arī citi Jūsu uzņēmuma darbinieki var reģistrēt vakances, piemeklēt atbilstošus kandidātus un apskatīt kandidātu CV, Jūs varat pārvaldīt un pievienot lietotājus CV un vakanču portāla sadaļā “Pārvaldīt lietotājus”.


Profila lietotāja tiesības iegūst persona, par kuru darba devējs iesniedzis NVA pilnvarojumu vai persona, kurai iestādes profila administrators piešķīris lietotāja tiesības.


Kā administrators varēsiet:

 • ievietot darba sludinājumus;
 • labot, koriģēt un pagarināt ievietotos darba sludinājumus;
 • iepazīties ar potenciālajiem kandidātiem uz savas iestādes aktuālajām reģistrētajām vakancēm;
 • piemeklēt kandidātus izsludinātajai vakancei;
 • administratoram ir tiesības izmantot piešķirtos resursus bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā tikai darba pienākumu veikšanai.

 

Kā lietotājs varēsiet:

 • ievietot darba sludinājumus;
 • labot, koriģēt un pagarināt ievietotos darba sludinājumus;
 • iepazīties ar potenciālajiem kandidātiem uz savas iestādes aktuālajām reģistrētajām vakancēm;
 • piemeklēt kandidātus izsludinātajai vakancei.

Administratora un lietotāja tiesības atšķiras ar to, ka administrators, tikai darba pienākumu veikšanai, ir tiesīgs pārvaldīt uzņēmuma profila lietotāju lomas, piemēram, piešķirt papildu tiesības vai bloķēt.


NVA CV un vakanču portāla lietotāja vai administratora tiesību piešķiršana:

Pilnvarojumā ir jāiekļauj: pilnvarojamās personas vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts un personai piešķirtais tiesību veids: lietotāja vai administratora tiesības NVA CV un vakanču portālā. Personas kods ir nepieciešams kā papildu identifikators, jo vārds un uzvārds var būt identisks vairākām personām.


Pilnvarojuma formu izvēlas sadarbības partneris, atbilstoši savai lietvedības kārtībai – pilnvara, iesniegums, vēstule. Tas ir derīgs, ja ir oficiāli iesniegts, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu:

Pēc pilnvarojuma saņemšanas, tiesības sistēmā tiks piešķirtas trīs darba dienu laikā un jaunajam lietotājam vai jaunajam administratoram tiks nosūtīts e-pasts par tiesību piešķiršanu.


Darbiniekus var meklēt arī ārvalstīs, reģistrējot vakanci un meklējot piemērotus kandidātus Eiropas darba mobilitātes portālā, kurā tiek nodrošināta piekļuve Eiropas darba meklētāju CV datu bāzei. Darba devējam ir iespēja saņemt  EURES konsultantu tiešu atbalstu darbinieku piesaistei no interesējošām valstīm. EURES konsultantiem ir pieejama informācija par starptautiskiem darba gadatirgiem, kā arī EURES konsultanti paši piedalās šajos gadatirgos un var pārstāvēt Jūsu uzņēmuma intereses un palīdzēt darbinieku piesaistē.


Kad atrasts piemērots kandidāts, ar jauno darbinieku pirms darba uzsākšanas slēdz darba līgumu, ar kuru darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem. Darba devējs, savukārt, uzņemas maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.


Darba devējs katru darba ņēmēju (izņemot mikrouzņēmuma īpašnieku, valdes locekli un prokūristu) reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta “Darba ņēmēju un darba devēju reģistrā” un iesniedz “Ziņas par darba ņēmējiem” elektroniski, izmantojot VID EDS, ne vēlāk kā vienu stundu pirms persona uzsāk darbu.


Savukārt, ja persona maina vai zaudē noteikto darba ņēmēja statusu, ziņas VID EDS jāiesniedz triju darba dienu laikā pēc tam, kad statuss ir mainīts vai zaudēts.


Sezonas laukstrādnieku – personu, kas gūst ienākumu no 1.aprīļa līdz 30. novembrim sezonas rakstura darbos – reģistrācijai darba devējs var izmantot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), tajā reģistrējot:

 • ienākumu gūšanas dienu,
 • noslēgto līgumu formu un
 • sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu.

Reģistrēt var laukstrādniekus, kuri tiek nodarbināti augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.


Informatīvs materiāls “Sezonas laukstrādnieki”.

Informatīvs materiāls “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis” pieejams šeit.


EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.


Lasiet vairāk par darba zaudēšanu un meklēšanu un nodarbinātību dažādām sabiedrības grupām!