Darbs, pensijas

Darbinieku tiesības un pienākumi

Informācija atjaunota: 26.08.2020.


Darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas,  Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Darbiniekiem iesaistīties un pārzināt savas tiesības un pienākumus mūsdienās ir ērtāk nekā jebkad agrāk.

Darba līgums

Darba līgums ir darbinieka un darba devēja rakstiski noslēgta vienošanās pirms darba uzsākšanas par veicamo darbu un darba samaksu. Rakstisks...

Darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta

Darba laiks ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot...

Nodarbināšana ārpus Latvijas

Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā,...

Darba samaksa un piemaksas

Darba samaksa Darbiniekam ir tiesības saņemt regulāru atlīdzību par darbu – darba samaksu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība...

Sociālā apdrošināšana

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas...

Droša un nekaitīga darba vide

Darba devēja pienākums ir nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un nekaitīgu darba vidi. Nosacījumi, kā to īstenot, ir atrunāti Darba aizsardzības likumā un...

Atvaļinājumi

Darba likums paredz vairāku veidu atvaļinājumus – ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, bērna...

Blakus darbs

Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts...

Arodbiedrības

Arodbiedrību kā neatkarīgu nevalstisko organizāciju un darbību regulē Arodbiedrību likums.   Darbinieki savu interešu aizstāvību var īstenot paši, ar darbinieku arodbiedrības...

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Tiesības uz intelektuālo īpašumu var uzskatīt par tiesībām uz atsevišķiem cilvēka prāta darbības rezultātiem, kam piemīt nemateriālās dabas vērtība. Intelektuālais...

Diskriminācijas aizliegums

Diskriminācijas jeb atšķirīgas attieksmes aizliegumu pret cilvēkiem viņu rases, tautības, valodas, dzimuma, vecuma un citu apstākļu dēļ nosaka gan Latvijas Republikas...

Psiholoģiskā drošība

Mūsdienās arvien plašāk tiek runāts par darba vietas psiholoģisko klimatu. Bieži lietoti jēdzieni ir mobings un bosings. Ar mobingu tiek saprasts darbinieku psiholoģisks terors pret...

Trauksmes celšana par pārkāpumiem

Ja, veicot savus darba pienākumus vai dibinot darba attiecības, esat liecinieks kādai prettiesiskai vai citā veidā, Jūsu ieskatā, neatbilstošai rīcībai,...

Svarīgākie darbinieku pienākumi

Darbinieku pienākumi uzskaitīti Darba likuma 22. nodaļā un katram darbiniekam individuāli saistošie pienākumi darba devējam ir jāatrunā darba līgumā vai amata aprakstā...

Darba attiecību izbeigšana

Darba attiecības iespējams pārtraukt pēc kādas no pušu (darbinieka vai darba devēja) iniciatīvas. Vai arī darbinieks un darba devējs var...

Noderīgi resursi

Informācija par dažādu sabiedrības grupu (bērnu un jauniešu, studentu, cilvēku ar invaliditāti, citu valstu pilsoņu, pensionāru un cilvēku pēc 55...

Scroll Up