Mājoklis, pārcelšanās

Dokumentu sagatavošana būvniecības procesa uzsākšanai un sertificēta būvspeciālista iesaiste

Sākotnēji privātmājas būvniecības  process ir saistīts ar normatīvajos aktos noteiktu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu būvvaldē. Šos dokumentus sagatavo un iesniedz būvniecības ierosinātājs.

Kurš var būt būvniecības ierosinātājs?

Vispārīgajos būvnoteikumos noteikts, ka būvniecību var ierosināt:

  • Zemesgrāmatā reģistrēts zemes īpašnieks vai, ja tāda nav,
  • tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes tiesiskais valdītājs) vai
  • lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.

Informāciju par nekustamo īpašumu varat pārbaudīt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Dokumentu sagatavošana un iesniegšana būvniecības procesa uzsākšanai

Lai uzsāktu privātmājas būvniecības procesu un saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājam būs nepieciešams:

 

 

1. Sagatavot būvniecības ieceres iesniegumu. Būvniecības iecere ir Ēku būvnoteikumos noteiktais dokumentu kopums, kas sastāv no vairākām sadaļām, t.sk. būvprojekts minimālā sastāvā. Būvprojekts minimālā sastāvā ir nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai. Minētos dokumentus nepieciešams aizpildīt un iesniegt būvvaldei, izmantojot BIS tīmekļvietni.

 

 

Būvniecības ieceres dokumentāciju var izstrādāt būvniecības ieceres ierosinātājs, kas plāno būvēt pats saviem spēkiem 1. un 2. grupas būvi, bet pārējos gadījumos nepieciešams sertificēts būvspeciālists attiecīgajā jomā un sfērā. Ja ieceri ir jāizstrādā būvspeciālistam, tad ir jāveic pilnvarošana BIS tīmekļvietnē. Dokumentus vienlaicīgi saskaņošanai BIS tīmekļvietnē iespējams nosūtīt vairākām procesā iesaistītajām personām un/vai institūcijām, kas paātrina dokumentu saskaņošanas procesu.

 

 

2. Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana dokumentu sagatavošanaiJa neplānojat būvēt saviem spēkiem, privātmājas būvniecības gadījumā būs nepieciešama sertificēta būvspeciālista iesaiste, kurš varēs sagatavot būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu un citus projekta dokumentus, kas jāiesniedz pašvaldības būvvaldē, izmantojot BIS tīmekļvietni.

 

 

Būvspeciālists ir persona, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā. Informāciju par arhitekta prakses sertifikātu un būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekļauj Būvspeciālistu reģistrā.

 

 

Pilnvarot sertificētu būvspeciālistu, lai minētais speciālists varētu veikt darbības BIS tīmekļvietnē, piemēram, pārstāvēt Jūs kā būvniecības ierosinātāju vai tikai sagatavot un apstiprināt ar savu sertifikātu būvprojekta dokumentācijas daļas, Jūs varat BIS tīmekļvietnē, turklāt sertificēta būvspeciālista pilnvarošanai BIS tīmekļvietnē nav nepieciešams notariāls apstiprinājums.

Veicamās darbības, lai pilnvarotu būvspeciālistu vai citu uzticības personu:

  1. Vienojieties ar izvēlēto būvspeciālistu vai citu uzticības personu par veicamo pienākumu apjomu būvniecības ieceres sagatavošanā un virzībā.
  2. BIS tīmekļvietnē sadaļā “PILNVAROJUMI” Jūs varat pilnvarot izvēlēto būvspeciālistu vai citu uzticības personu, kas varēs veikt darbības BIS tīmekļvietnē Jūsu vietā, taču ir jāņem vērā – ja pilnvaru neveidojat kopā ar izvēlēto būvspeciālistu vai citu uzticības personu, pilnvaroto personu (būvspeciālistu) nepieciešams informēt, lai tā pieslēgtos BIS tīmekļvietnē sadaļā “PILNVAROJUMI” un iepazītos ar Jūsu sagatavoto pilnvaru.
  3. Gadījumos, kad būvniecības ieceres izstrādātāji ir vairāki un/vai būvniecībā iesaistīti arī citi dalībnieki, piemēram, eksperts, būvuzraugs, autoruzraugs, būvdarbu veicējs, iesakām Jūsu izvēlētā sertificētā speciālista vai citas uzticības personas pilnvarā iekļaut pārpilnvarošanas tiesības, lai vēlāk šīs personas var piekļūt būvniecības lietai pārpilnvarojot tās.

Būvspeciālistu var nepiesaistīt Ēku būvnoteikumu 6.1. apakšpunktā minētajos gadījumos, kad būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts).

Scroll Up