Droša un nekaitīga darba vide

Droša un nekaitīga darba vide

Darba devēja pienākums ir nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un nekaitīgu darba vidi. Nosacījumi, kā to īstenot, ir atrunāti Darba aizsardzības likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos. Darba vide likuma izpratnē ir darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem, fizioloģiskajiem un citiem faktoriem, kuriem nodarbinātais pakļauts, veicot savu darbu.

 

Darbiniekiem ir tiesības tikt informētiem par potenciālajiem apdraudējumiem darba vietā, kā arī par pasākumiem drošības un veselības saglabāšanai.

 

Darba devējam ir jānodrošina atbilstoša apmācība (instruktāža) katram nodarbinātajam par darba aizsardzības jautājumiem, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Darba devējam ir jānodrošina arī drošs darba aprīkojums un individuālie aizsardzības līdzekļi, ja tie nepieciešami drošai darba veikšanai.

 

Darba devējam ir jānodrošina obligāta veselības pārbaude (OVP) tiem darbiniekiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgi darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. Izdevumus, kas saistīti ar OVP pirms darba attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz darbinieks no saviem līdzekļiem vai darba devējs. Izdevumus, kas saistīti ar periodiskajām nodarbināto OVP, jāsedz darba devējam. Vairāk par OVP lasiet dzīves situācijas aprakstā “Veselība darbavietā”.

 

Ja Jūs savā darba vietā saskaraties ar apstākļiem, kas kaitē Jūsu veselībai un drošībai, Jums ir tiesības pieprasīt darba devējam novērst šos apstākļus. Ja neizdodas vienoties ar darba devēju, Jūs varat vērsties pēc palīdzības Valsts darba inspekcijā (VDI).

 

Plaša informācija par darba aizsardzības jautājumiem pieejama tīmekļa vietnē Stradavesels.lv.

 

Ja darbā ir noticis nelaimes gadījums, darba devējam ir jānodrošina tā izmeklēšana un uzskaite.

 

Ja esat cietis nelaimes gadījumā darbā vai arī esat nelaimes gadījuma liecinieks, nekavējoties ziņojiet par to darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam.

 

Ja vēlaties paziņot VDI par darbavietā notikušu nelaimes gadījumu, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā”.

 

Pēc nelaimes gadījuma darbā vai saslimšanas ar arodslimību, ja Jums ir izsniegta pārejoša darbnespējas lapa vai noteikta invaliditāte un darbspēju zaudējuma pakāpe, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) piesakiet apdrošināšanas atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.