Mājoklis, pārcelšanās

Dzīvesvietas deklarēšana

Deklarējiet savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu bez maksas elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, vai iegūstiet informāciju par saviem Zemesgrāmatā ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kurām tajā ir aktuāla deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta, izmantojot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētas personas”.

Vairāk lasiet mana.latvija.lv dzīves situācijā “Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās” un Latvija.lv pakalpojuma kartītē “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

Scroll Up