Lauksaimniecība un vide

Dzīvnieku izcelsmes produktu realizācija

Dzīvnieku izcelsmes produkcijas realizācija prasa pievērst uzmanību konkrētām prasībām. Katrai dzīvnieku izcelsmes produktu kategorijai ir savi realizācijas nosacījumi.

Piena realizācija

Ja savā saimniecībā iegūtu svaigpienu nododat piena pārstrādes vai piena savākšanas uzņēmumam un/ vai svaigpienu izmantojat piena produktu ražošanai kā mājražotājs, ņemiet vērā svaigpiena kvalitātes kritērijus un kontroli.

 

Svaigpienu atļauts izmantot pārstrādei tikai tad, ja tas atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

 

Svaigpiena pārstrādātājam (svaigpiena ražotājs, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un to savā uzņēmumā pārstrādā produktos tālākai realizācijai) vai pircējam (pārtikas uzņēmums, t.sk. mājražotājs, kas iepērk svaigpienu tieši no piena ražotāja saimniecības) ir jānodrošina svaigpiena laboratoriskā kontrole.

 

Ja produktu ražošanai izmantojat savā saimniecībā iegūtu govs vai citu sugu dzīvnieku svaigpienu:

 

 • Jums jābūt Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģistrētam ganāmpulkam un novietnei;
 • saņemiet svaigpiena paraugu marķēšanas uzlīmes (pēc pieprasījuma – kādā no LDC reģionālajām struktūrvienībām);
 • iegādājieties paraugu ņemšanas aprīkojumu – stobriņus, pipetes, u.c. svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijās;
 • nodrošiniet tās personas apmācību, kura ņems svaigpiena paraugus (apmācības veic svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas);
 • divas reizes mēnesī noņemiet svaigpiena obligātos paraugus un vienu reizi paraugu inhibitoru (dabiskas vai ķīmiskas vielas pienā, kas pilnīgi vai daļēji nomāc vai kavē baktēriju aktivitāti un bioloģiskos procesus). Noņemtie svaigpiena paraugi jānogādā uz vienu no atzītajām svaigpiena kvalitātes laboratorijām;
 • regulāri (pēc katra noņemtā parauga) iepazīstieties ar sava saražotā svaigpiena kvalitātes rādītājiem LDC datubāzē (LDC piešķir svaigpiena ražotājam autorizētu pieeju datubāzei). Datus tajā ievada laboratorija. Datubāze automātiski izrēķina arī baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējos ģeometriskos lielumus. Ja pēc veiktā aprēķina tiek konstatēta neatbilstoša svaigpiena kvalitāte, LDC uzliek 3 mēnešu brīdinājuma periodu, kura laikā trūkumi ir jānovērš.
 • par katru gadu, elektroniski vai papīra formātā, LDC sniedziet atskaiti par savā saimniecībā saražotajiem un pārdotajiem svaigpiena produktiem.

 

Testēšanas pārskatus par veiktajiem svaigpiena izmeklējumiem varat saņemt arī papīra formātā – laboratorijā, kā arī pa pastu.

 

Ja savā saimniecībā iegūtu svaigpienu izmantojat gan produktu ražošanai, gan nododat pārstrādes vai piena savākšanas uzņēmumam:

 

 • svaigpiena obligāto laboratorisko kontroli jāveic uzņēmumam, kas iepērk svaigpienu (pircējs), noņemot paraugus divas reizes mēnesī un nogādājot tos atzītā laboratorijā. Testēšanas rezultāti automātiski tiek pievienoti LDC datubāzei, kur tiek aprēķināti ģeometriskie vidējie lielumi;
 • mājražotājs drīkst izmantot piena pircēja veikto izmeklējumu rezultātus, iepazīstoties ar tiem LDC datu bāzē (ja ir nokārtota autorizētā pieeja);
 • informāciju par veiktajiem svaigpiena izmeklējumiem papīra formātā varat saņemt no svaigpiena pircēja.
 • par katru gadu, elektroniski vai papīra formātā, LDC sniedziet atskaiti par savā saimniecībā saražotajiem un galapatērētājiem pārdotajiem svaigpiena produktiem. Piena pārstrādes un savākšanas uzņēmumi katru mēnesi LDC sniegs atskaiti par iepirktā piena daudzumu no Jūsu saimniecības.

 

 

Ja mājražotājs iepērk svaigpienu produktu ražošanai no citas piena ražošanas saimniecības:

 

 

 

 

 

Ja mājražotājs iepērk svaigpienu no atzīta piena savākšanas vai pārstrādes uzņēmuma, kas savāc svaigpienu no piena ražošanas saimniecībām:

 

 • mājražotājam pašam nav jāveic svaigpiena obligātā kontrole, tomēr savstarpējā līgumā ar uzņēmumu, jānosaka svaigpiena kvalitātes rādītājiem;
 • mājražotājam ir tiesības pieprasīt no uzņēmuma apliecinājumu par iepirktā svaigpiena kvalitāti (testēšanas pārskatus, izdrukas no datubāzes u.c.);

 

Visos gadījumos noņemtie svaigpiena paraugi jānogādā uz vienu no atzītajām svaigpiena kvalitātes laboratorijām:

 

 • SIA “Piensaimnieku laboratorija”, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads;
 • A/S “Preiļu siers” laboratorija, Daugavpils iela 15, Preiļi;
 • SIA “Rīgas piensaimnieks” Valmieras iela 2, Rīga

 

 

Lai realizētu svaigpienu nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, ir nepieciešams saņemt Svaigpiena realizācijas atļauju. Ražotājam jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) iesniegums, kurā jānorāda:

 • novietnes īpašnieka vārds un uzvārds,
 • novietnes nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs,
 • ganāmpulka reģistrācijas numurs.

Iesniegumam jāpievieno laboratoriskās testēšanas rezultāti, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.

 

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz Jums tuvākā reģiona PVD struktūrvienības e-adresi vai e-pasta adresi, vai iesniegumu papīra formā – pa pastu.  

 

Lai panāktu ātrāktu iesnieguma izskatīšanu, to vēlams iesniegt tajā reģiona teritoriālajā struktūrvienībā, kuras uzraudzības teritorijā atrodas/ atradīsies ražošanas objekts.

 

Pēc iesnieguma saņemšanas PVD izvērtē higiēnas un obilgātās svaigpiena nekaitīguma prasības un, ja nepieciešams – pārbauda novietni un ņem piena paraugu, lai pārliecinātos par piena atbilstību mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.

 

Ja piena ražotājs atbilst noteiktajām prasībām, PVD izsniedz svaigpiena realizācijas atļauju un iekļauj piena ražotāju dienesta uzraudzības objektu datu bāzē.

Olu realizācija

Ja nodarbojaties ar mājputnu audzēšanu un vēlaties realizēt olas nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, Jums ir jāsaņem Olu realizācijas atļauja.

Saimniecības olas var realizēt nelielā apjomā, ja:

 • Olas, kas iegūtas no dējējvistu, pērļu vistiņu, paipalu, tītaru, zosu, pīļu, baložu, fazānu, irbju un citu mājputnu ganāmpulka, ja tajā kopā nav vairāk par 350 dējējvistām vai 1000 citu sugu dējējputniem (izņemot strausus) un novietnē kopumā nav vairāk par 1000 dējējputniem;
 • ne vairāk kā 250 realizētas strausu olas gadā (ierobežojums neattiecas uz citiem mājputniem).

Lai saņemtu atļauju olu realizācijai, ražotājam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) jāiesniedz iesniegums, norādot:

 • ganāmpulka īpašnieka vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;
 • kopējo putnu skaitu novietnē, kā arī dējējputnu skaitu;
 • to putnu sugu vai sugas, no kuriem iegūst olas.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz Jums tuvākā reģiona PVD struktūrvienības e-adresi, e-pastu, vai iesniegumu papīra formā – pa pastu.

 

Pēc iesnieguma saņemšanas PVD 10 darbdienu laikā to izskatīs un veiks novietnes pārbaudi. Pēc tam pieņems lēmumu, vai piešķirt atļauju olu realizācijai un par to paziņos ražotājam.

 

PVD reģistros iespējams iepazīties ar izsniegtajām olu realizācijas atļaujām piegādēm nelielos daudzumos.

Gaļas realizācija

Lai realizētu gaļu, dzīvniekiem ir jābūt kautiem Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzītā vai reģistrētā kautuvē, kur dzīvniekiem ir veikta pirmskaušanas apskate un pēckaušanas veterinārā ekspertīze, un ir pieņemts lēmums par gaļas derīgumu pārtikā. Uzņēmumam, kurš realizē gaļu, jābūt reģistrētam PVD.

 

PVD reģistrētā kautuvē kautu svaigu mājputnu un zaķveidīgo gaļu, medījamo dzīvnieku gaļu drīkst realizēt tieši gala patērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam (ievērojot uzglabāšanas temperatūras režīmus):

 

 • no savas saimniecības galapatērētājam;
 • tirgū;
 • savā veikalā;
 • gadatirgos;
 • izbraukuma tirdzniecības vietās, saskaņojot ar pašvaldību;
 • savās īrētās tirdzniecības vietās veikalos vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

 

Gaļas tirgotājam pēc pircēja pieprasījuma ir jāuzrāda kautā dzīvnieka identifikācijas numurs, pēc kura LDC datubāzē iespējams pārbaudīt dzīvnieka vecumu, kaušanas datumu, veterināros izmeklējumus.

Scroll Up