E-pakalpojuma izpildes rezultāts

Izpildot e-pakalpojumu, Jums tiek sniegts izpildes rezultāts. Atkarībā no izmantotā e-pakalpojuma, izpildes rezultāts var atšķirties:

  • informācija, kas pakalpojuma saņēmējam tiek atspoguļota uzreiz tiešsaistē un netiek uzglabāta;
  • elektronisks dokuments, piemēram, izziņa, atļauja;
  • dokuments papīra formātā, piemēram, atļauja, licence, sertifikāts, apliecība. Dokuments papīra formātā var tikt izsniegts klātienē vai ierakstītā vēstulē atkarībā no iestādes nosacījumiem;
  • fakta reģistrācija, piemēram, deklarēta dzīvesvieta;
  • veikts ieraksts publiskā resursā, piemēram, publicēšana iestādes mājas lapā/ publiskā reģistrā.
Scroll Up