Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem

Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums ir papildu atbalsts, kas var palīdzēt Jūsu izvirzītā projekta mērķa īstenošanā.

 

Jāņem vērā, ka veiksmīga projekta priekšnoteikumi ir:

  • laba projekta ideja,
  • skaidrs tā mērķis un sasniedzamie rezultāti.

Pastāv divi projektu atlašu veidi:

  • atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

Procesa soļi, lai uzsāktu projekta īstenošanu, kas saistīts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) finansētajiem projektiem un programmām:

 

1. ES fondu atbalsta meklēšanu saistībā ar ERAF, ESF un KF finansētajiem projektiem un programmām varat veikt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras(CFLA) tīmekļa vietnes sadaļā ES fondi 2014-2020, kā arī konsultējoties CFLA Klientu apkalpošanas centros. Informācija par izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA tīmekļa vietnes sadaļā Izsludinātās atlases, savukārt Projektu īstenošanas sadaļā informācija par programmām grupēta atbilstoši prioritārajiem virzieniem, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja, izglītība, prasmes un mūžizglītība.

 

CFLA tīmekļa vietnē pieejama informācija par visām izsludinātajām projektu atlasēm, projekta īstenošanas nosacījumiem, kā arī visa ar projekta pieteikuma sagatavošanu saistītā dokumentācija, kas jāiesniedz, lai piedalītos projektu iesniegumu atlasē.

 

2. Elektroniski projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju varat sagatavot un iesniegt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS). Detalizētāka informācija, kā kļūt par šīs sistēmas lietotāju, ir pieejama CFLA tīmekļa vietnes sadaļā – Kā kļūt par ES fondu projektu e-vides (KPVIS) lietotāju. Konsultācijas par KPVIS sistēmas lietošanu varat saņemt arī CFLA klientu apkalpošanas centros Rīgā un reģionos.

 

CFLA pamācība  saistībā ar KPVIS sistēmas lietošanu pieejama arī video formātā:  “Kā kļūt par ES fondu projektu e-vides lietotāju?

 

 

3. Ja projektu atlases ietvaros iegūsiet tiesības īstenot projektu, tad īstenošanas posmā Jūs kā finansējuma saņēmējs īstenojat projekta pieteikumā minētos mērķus, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo dokumentu (piemēram, iepirkumu plānu, informācijas par projekta progresu un maksājumu pieprasījumu) sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādei – CFLACFLA katram projektam ir savs projekta vadītājs, kas seko līdzi projekta ieviešanai un ir gatavs sniegt atbalstu un atbildēt uz Jums interesējošajiem jautājumiem saistībā ar projekta īstenošanu.

 

Jāņem vērā, ka CFLA, kā arī citas ES fondu administrējošās iestādes ne vien sniedz konsultatīvu atbalstu, bet arī īsteno projektu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ES fondu līdzekļi ir izmantoti atbilstoši projekta mērķiem un Eiropas nodokļu maksātāju nauda ir ieguldīta mērķtiecīgi un pārdomāti.