Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem

Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem

Procesa soļi, lai uzsāktu projekta īstenošanu, saņemtu atbalstu, kas saistīts ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētajiem projektiem un programmām, atbalsta pasākumiem:


1.  Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta meklēšanu veikt Lauku atbalsta dienesta (LAD) tīmekļa vietnes sadaļā Atbalsta veidi, kurā iespējams meklēt atbalsta finansējuma pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, nozare, programma, atbalsta saņēmējs.


Ar ELFLA un EJZF finansētajiem projektiem un programmām varat iepazīties arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) tīmekļa vietnes sadaļā “Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020” un “Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumi 2014-2020”.


Sadaļās pieejama informācija par visiem programmu ietvaros iekļautajiem pasākumiem, to īstenošanas nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju, lai iesniegtu pieteikumu.


2. Paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru varat publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, izmantojot Publikāciju vadības sistēmu. Plašāka informācija par finansējuma saņēmēju paziņojumu publicēšanu pieejama portāla Latvija.lv dzīves situācijas apraksta “Iepirkumi un statistika” sadaļā “Kā publicēt paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru“.


3. Elektroniski projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju varat sagatavot un iesniegt E-pieteikšanās sistēmā (EPS) saistībā ar lielāko daļu atbalsta pasākumu (ja kāda konkrēta atbalsta veida saņemšanai nav pieejama iespēja pieteikuma dokumentāciju iesniegt elektroniski, to varat iesniegt papīra formātā LAD klientu apkalpošanas centros).


Detalizētāka informācija, kā kļūt par šīs sistēmas lietotāju, ir pieejama LAD tīmekļa vietnes sadaļā – Kā kļūt par EPS lietotāju.


4. Ja projektu atlases ietvaros iegūsiet tiesības īstenot projektu, tad īstenošanas posmā Jūs kā finansējuma saņēmējs īstenojat projekta pieteikumā minētos mērķus, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo dokumentu (piemēram, iepirkumu plānu, informācijas par projekta progresu un maksājumu pieprasījumu) sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādei – LAD.