Uzņēmējdarbība

Eiropas Savienības fondu veidi

Eiropas Savienības (ES) finansējums Latvijai ir pieejams ES fondu veidā. 6 (seši) galvenie ES fondu veidi ir šādi:


 1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
 2. Eiropas Sociālais fonds (ESF);
 3. Kohēzijas fonds (KF);
 4. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF);
 5. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);
 6. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija.


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)  veic sadarbības iestādes funkcijas un administrē šo fondu līdzfinansētos projektus.


CFLA nodrošina fondu praktisko ieviešanu sadarbībā ar nozares ministrijām: Ekonomikas ministriju,

Izglītības un zinātnes ministriju,

Tieslietu ministriju,

Zemkopības ministriju,

Kultūras ministriju,

Labklājības ministriju,

Satiksmes ministriju,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,

Veselības ministriju,

Valsts Kanceleju.


CFLA  sniedz nepieciešamo informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu vai pieejamajām ES fondu atbalsta iespējām.


CFLA veic:

 • projektu iesniegumu atlases organizēšanu,
 • līgumu slēgšanu,
 • projektu ieviešanas uzraudzību,
 • maksājumu veikšanu u.c. funkcijas.

Sazināties ar CFLA iespējams ne vien rakstiski vai telefoniski, bet arī klātienē, klientu apkalpošanas centros Rīgā un reģionos.


Detalizētāka informācija pieejama CFLA tīmekļa vietnes sadaļā kontakti.2. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)  un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF)  Latvijā administrē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests (LAD).


LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai:

 • pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai,
 • pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt,
 • lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt,
 • veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli,
 • sniedz konsultācijas klientiem un veic citas funkcijas.

Sazināties ar LAD iespējams rakstiski vai telefoniski, kā arī klātienē –  klientu apkalpošanas centros Rīgā un reģionos.


Detalizētāka informācija pieejama LAD tīmekļa vietnes sadaļā kontakti.3. Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.


ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai,
 • ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
 • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
 • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
 • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.


ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
 • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
 • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
 • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
 • vides aizsardzībai un attīstībai;
 • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

5. Kohēzijas fonda (KF) mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā.


KF prioritātes vides sektorā Latvijā ir:

 • ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi;
 • atkritumu apsaimniekošana;
 • vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana.

KF prioritātes transporta jomā Latvijā ir:

 • Trans-Eiropas transporta tīkla attīstība;
 • ilgtspējīga transporta attīstība;
 • autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstība.

6. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) galvenokārt finansē tiešos maksājumus lauksaimniekiem un pasākumus lauksaimniecības tirgus regulēšanai vai atbalstam.7. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) saistīts ar Eiropas Savienības (ES) lauku attīstības politiku, kuru finansē, izmantojot šī fonda finanšu līdzekļus, lai palīdzētu lauku apvidiem atrisināt dažādas ekonomiskās, vides un sociālās problēmas, ar kurām saskaramies 21. gadsimtā. Šī politika un finansējums papildina lauksaimniekiem paredzēto tiešo maksājumu sistēmu un lauksaimniecības tirgu pārvaldības pasākumus. Šī fonda finansējums Latvijā cieši saistīts ar Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros īstenotajiem pasākumiem.8. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) saistīts ar Eiropas Savienības (ES) Kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), kas tiecas nodrošināt, lai zivsaimniecība un akvakultūra būtu ekoloģiskas, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas nozares, kas nodrošina veselīgu pārtiku ES iedzīvotājiem; mērķis ir dinamiska zivsaimniecības nozare un gana augsts dzīves līmenis ar zveju saistītajās kopienās. Šī fonda finansējums Latvijā cieši saistīts ar Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) ietvaros īstenotajiem pasākumiem.

Scroll Up