Eksports

Eksports

Latvijai galvenais eksporta tirgus ir Eiropas Savienības (ES) valstis. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) regulāri rīko dažādus atbalsta pasākumus un piedāvā pakalpojumus eksporta veicināšanai. Piesaistot ES fondu līdzekļus, pakalpojumu klāsts Latvijas eksportētāju atbalstīšanai, ir paplašinājies. LIAA pakalpojumi eksporta veicināšanai klientiem tiek sniegti, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumus. De minimis atbalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto atbalsta līgumu starp LIAA un atbalsta saņēmēju.


Sadarbības veicināšanai ar ārzemju sadarbības partneriem LIAA regulāri rīko tirdzniecības misijas, Latvijas nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržas, valsts vizītes kopā ar Latvijas amatpersonām un bezmaksas eksporta seminārus. LIAA piedāvā arī tirgus izpētes pakalpojumu, kas var ietvert informāciju par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru. Ieteicams ir sekot LIAA eksporta veicināšanas pasākumu kalendāram un tādejādi ieplānot sev interesējošā pasākuma norises laiku.


LIAA ietvaros, eksporta veicināšanai uzņēmējiem ir iespējams saņemt atbalstu individuālām aktivitātēm.


Ieteicams arī izmantot EEN – Eiropas biznesa atbalsta tīkla platformu, kas palīdz uzņēmējiem veiksmīgāk darboties citās valstīs. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem vairāk nekā 60 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turcija, Maķedonijas Republika, Albānija, Melnkalne, Serbija), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un citas trešās valstis. Pieejamie pakalpojumi ietver: Sadarbības partneru meklēšanu, Tirgus informāciju, informāciju par pieeju finansējumam.


Ir veikti dažādi pētījumi par potenciālajiem eksporta tirgiem dažādās valstīs. Plašāka informācija par uzņēmējdarbību ārzemēs pieejama šeit.


Eksporta atbalsta bezmaksas pakalpojumus sniedz arī Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, kas izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas politiku savā atbildībā esošo nozaru eksportspējas celšanai, izmantojot gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamos finanšu resursus. Eksporta pasākumus atbalsta arī  Ārlietu ministrija, kas izmanto diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sadarbības veicināšanai un dažādas uzņēmējus pārstāvošās sabiedriskās organizācijas.


Praktiskai sadarbības partneru un sadarbības piedāvājumu meklēšanai ārzemju un arī Latvijas uzņēmēji var izmantot LIAA izveidoto Latvijas eksporta un importa platformu EXIM.


Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas (izņemot atsevišķas teritorijas daļas) kopā veido Savienības muitas teritoriju, līdz ar to Eiropas Savienībā ir brīva preču aprite – pārvietojot preces starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tās nav jādeklarē muitā.


Savukārt precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, piemēro eksporta procedūru, Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) iesniedzot muitas deklarāciju un kravas pavaddokumentus. Muitas formalitāšu kārtošanai uzņēmējam vispirms ir jāsaņem uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs). EMDAS pieslēdzas, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS). Lai uzņēmums kļūtu par EMDAS lietotāju, ir jāsniedz “Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu”. Plašāka informācija par muitas procedūru – eksports pieejama šeit.


Informāciju par konkrētai precei piemērojamiem Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī noteiktajiem ārējās tirdzniecības pasākumiem attiecībā uz eksportu var atrast Valsts ieņēmumu dienesta Integrētā tarifa vadības sistēmā, sadaļā TARIC.


Valsts attīstības finanšu institūcija “ALTUM” ārvalstu pircēju risku segšanai izsniedz īstermiņa eksporta kredīta garantijas.


Informācija par to pieejama šeit.


Plašāka informācija par Eksporta kredītu garantijām aprakstīta arī šīs dzīves situācijas sadaļā “Kredītapdrošināšana“.