Ģimene, bērni

Finansiāls atbalsts apbedīšanai un mirušā apgādājamajiem

Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) ir:

 

  • sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēja vai pašnodarbinātā) nāves gadījumā, kā arī tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa (nepilngadīga bērna vai bērna vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē) nāves gadījumā;
  • bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bija bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus;
  • pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

 

Lai pieprasītu VSAA pabalstus, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” portālā Latvija.lv,

vai e-adresi izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu. To var iesniegt :

 

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Informācija par apbedīšanas pabalsta apmēru un personām, kurām ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, pieejama VSAA tīmekļvietnē sadaļā “Apbedīšanas pabalsts”.

 

Arī pašvaldība, kur mirusī persona bija deklarēta, var piešķirt apbedīšanas pabalstu mirušā tuviniekiem. Apbedīšanas pabalsta lielums un saņemšanas kārtība noteikti konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos. Informācija par apbedīšanas pabalstu piešķiršanu Rīgā ir atrodama Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļvietnē sadaļā “Sociālo pabalstu veidi Rīgas pašvaldībā”.

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Pabalstu mirušā pensijas saņēmēja laulātajam piešķir, ja arī laulātais ir pensijas saņēmējs. Informācija par pabalstu mirušā laulātajam pieejama VSAA tīmekļvietnē sadaļā “Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam”.

 

Lai pieprasītu pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”,

vai e-adresi izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam).

Mirušā līdz nāves dienai nesaņemtā pakalpojuma saņemšana

Piešķirto, bet līdz nāves dienai nesaņemto pensijas, pabalsta vai atlīdzības summu var saņemt pakalpojuma saņēmēja:

 

  • laulātais,
  • pirmās un otrās pakāpes radinieki,
  • cita persona uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.

 

Pieprasījuma veidlapas ir pieejamas VSAA tīmekļvietnē sadaļā ‘’Citi iesniegumi’’.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā. Mirušā bērniem apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

 

Informācija par apgādnieka zaudējuma pensiju un citiem pabalstiem sakarā ar apgādnieka zaudējumu ir pieejama VSAA tīmekļvietnē, sadaļā „Apgādnieka zaudējums”.

Pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrātā kapitāla mantošana

Ja mirusī persona ir bijusi pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kura sasniedzot pensijas vecumu ir iegādājusies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi un tajā ir norādīta persona, kura pēc polises slēdzēja nāves turpinās saņemt mūža pensijas naudu, norādītajai personai nekas nav jādara – apdrošināšanas sabiedrība sazināsies ar polisē norādīto personu un vienosies par tālāko rīcību.

 

Ja mirušais ir bijis pensiju 2. līmeņa dalībnieks un pēc 2020.gada 1. janvāra ir paziņojis VSAA savu izvēli – kā rīkoties ar uzkrāto pensijas 2. līmeņa  kapitālu  viņa nāves  gadījumā pirms  pensijas vecuma sasniegšanas, ir jānoskaidro, kāda ir bijusi mirušā izvēle. Uzzināt to var personīgi vēršoties VSAA klientu apkalpošanas centros, vai pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietu.

 

Ja mirušais izvēlējies savu uzkrāto kapitālu nodot mantošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā, tad jādodas pie zvērināta notāra. Notārs sadarbībā ar VSAA tālāk veiks visas darbības, lai nodrošinātu mantojuma saņemšanu. Vairāk par mantojuma lietām lasiet dzīves situācijā “Mantojuma atstāšana un saņemšana”.

 

Ja mirušais izvēli nav izdarījis un viņa apgādībā ir ģimenes locekļi, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju. Vairāk lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

 

Ja mirušais izvēlējies savu uzkrāto kapitālu pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, VSAA paredzēto daļu pievienos norādītās personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. Persona par to uzzinās savā Valsts fondēto pensijas shēmas dalībnieka konta izrakstā, ko var apskatīt izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts”.

 

Pensiju 3. līmenī uzkrāto naudu var mantot personas izvēlēta līgumā norādītā persona, vai mantinieki Civillikumā noteiktajā kārtībā (arī uzkrājējam nesasniedzot 55 gadu vecumu).

 

Vairāk par pensiju sistēmu un pieejamajiem e-pakalpojumiem lasiet dzīves situācijas aprakstā Vecuma pensijas apmērs un saņemšana.

Scroll Up