Lauksaimniecība un vide

Fitosanitārā kontrole

Fitosanitārā kontrole ir pasākumu kopums, ko valstu fitosanitārie dienesti veic, lai pasargātu valsti no augu karantīnas organismiem. Atšķirīgus fitosanitārās kontroles pasākumus veic uz Eiropas Savienības ārējās robežas un tās iekšienē.

Fitosanitārā kontrole uz Eiropas Savienības ārējās robežas

Lai pasargātu Latviju un Eiropas Savienību no augu karantīnas organismiem, kurus var ievest no trešajām valstīm, uz Eiropas Savienības ārējās robežas ievestās kravas, kurās ir fitosanitārajai kontrolei pakļautas preces, pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta robežinspektori.

 

Kādi augi un augu produkti pakļauti fitosanitārajai kontrolei, kādi dokumenti nepieciešami un kā norit kontrole uz robežas, varat uzzināt Zemkopības ministrijas Nozares portālā.

Fitosanitārā kontrole Eiropas Savienības iekšienē

Saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 772 “augu karantīnas noteikumi” saļai augu un augu produktu, lai tos izplatītu (tirgotu) Eiropas Savienībā, jāveic pārbaudes audzēšanas vietās un pārvietojot jāpievieno augu pase. Augu pasi atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.

Kā saņemt augu pasi?

Lai saņemtu augu pasi, personai jābūt reģistrētai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz iesniegums par nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai saņemtu atļauju lietot augu pasi, un Deklarācija par fitosanitāro kontroli. Kad Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors ir pārbaudījis personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedzis atļauju augu pases lietošanai, jāiesniedz Pieteikums augu pases izgatavošanai.

Dokumentus var iesniegt:

Par vienu augu pasi jāmaksā 0,17 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 14.5. punktu.

 

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Atļauja augu pases lietošanai un augu pases izgatavošana” aprakstā.

Profesionālo operatoru oficiālais reģistrs

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 772 “augu karantīnas noteikumi” 4. punkts nosaka, ka ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas audzē, pārstrādā, uzglabā, tirgo, ieved un izved augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ir jāreģistrējas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā. Valsts augu auzsardzības dienests reģistrē personas šajā reģistrā un piešķir individuālus reģistrācijas numurus.

 

Lai reģistrētos reģistrā, ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra” zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz:

 Ja persona vēlas nodarboties ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, papildus jāiesniedz:

Dokumentus var iesniegt:

Pirms pakalpojuma saņemšanas ir jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2007. noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.1. apakšpunktu.

 

Plašāka informācija pieejama portāla Latvija.lv pakalpojuma “Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra” aprakstā.

Deklarācija par fitosanitāro kontroli

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 772 “Augu karantīnas noteikumi” nosaka, ka personai, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu vai kartupeļu audzēšanu, katru gadu līdz 30. aprīlim Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz Deklarācija fitosanitārajai kontrolei.

 

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem.

 

Lai deklarāciju iesniegtu, ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Deklarācija par fitosanitāro kontroli” semkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, deklarāciju var iesniegt:

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv pakalpojuma “Deklarācija par fitosanitāro kontroli” aprakstā.

Kā izdarīt grozījumus Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā?

 

Grozījumus Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā ir nepieciešams izdarīt gadījumā, ja reģistrā reģistrētai personai, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, mainījusies faktiskās darbības adrese un/vai darbības veids.

 

Lai izdarītu grozījumus reģistrā, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz Iesniegums par grozījumu izdarīšanu Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.

 

Iesniegumu var iesniegt: 

Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2007. noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.2. apakšpunktu.

 

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv pakalpojuma “Grozījumu izdarīšana Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā par adreses un/vai darbības veida maiņu operatoram, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu” aprakstā.

Kā svītrot personu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra?

 

Ja persona pārtrauc Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 772 “Augu karantīnas noteikumi” 4. punktā minētās darbības ar augiem un augu produktiem (audzēt, pārstrādāt, uzglabāt, tirgot, ievest, izvest), Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz Iesniegums par svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra.

 

Iesnieguma iesniegšanai ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra” zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt:

Plašāka informācija pieejama portālā Latvija.lv pakalpojuma “Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra” aprakstā. 

 

Fitosanitārais sertifikāts

Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam.

 

Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.

 

Pirms fitosanitārā sertifikāta izsniegšanas Valsts augu aizsardzības dienests noskaidro augu un augu produkcijas fitosanitārās prasības kravas saņēmējvalstī, veic augu produkcijas pārbaudi un tad izsniedz personai fitosanitāro sertifikātu.

 

Lai saņemtu fitosanitāro sertifikātu, ieteicams izmantot e-pakalpojumu “Fitosanitārais sertifikāts” Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS). Lai to izdarītu, vispirms jāaizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz “Pieteikums KUVIS lietošanai” un jānoslēdz “Līgums par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību”. Kad pēc pieteikuma iesniegšanas ir saņemts lietotājvārda un parole, jāautentificējas KUVIS.

 

Ja neizmanto e-pakalpojumu, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz “Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai fitosanitārā sertifikāta saņemšanai“.

 

Iesniegumu var iesniegt:

Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 12.07.2012. noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 12. punktu.

 

Plašāka informācija par fitosanitārā sertifikāta saņemšanu pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Fitosanitārais sertifikāts” aprakstā.

Scroll Up