Lauksaimniecība un vide

Fitosanitārā kontrole

Fitosanitārā kontrole ir pasākumu kopums, ko valstu fitosanitārie dienesti veic, lai pasargātu valsti no augu karantīnas organismiem. Atšķirīgus fitosanitārās kontroles pasākumus veic uz Eiropas Savienības ārējās robežas un tās iekšienē.

Fitosanitārā kontrole uz Eiropas Savienības ārējās robežas

Lai pasargātu Latviju un Eiropas Savienību no augu karantīnas organismiem, kurus var ievest no trešajām valstīm, uz Eiropas Savienības ārējās robežas ievestās kravas, kurās ir fitosanitārajai kontrolei pakļautas preces, pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta robežinspektori.


Kādi augi un augu produkti pakļauti fitosanitārajai kontrolei, kādi dokumenti nepieciešami un kā norit kontrole uz robežas, varat uzzināt Zemkopības ministrijas Nozares portālā.


Precīzs fitosanitārajai kontrolei pakļauto preču uzskaitījums pa sugām ir norādīts Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumu Nr. 218 “Augu karantīnas noteikumi” 1. pielikuma B daļā.

Fitosanitārā kontrole Eiropas Savienības iekšienē

Daļai augu un augu produktu atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumiem Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi”, lai tos izplatītu (tirgotu) Eiropas Savienībā, jāveic pārbaudes audzēšanas vietās un pārvietojot jāpievieno augu pase.


Plašāka informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs

Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas audzē, pārstrādā, uzglabā, ieved, tirgo, eksportē un pārvieto Eiropas Savienības valstu iekšienē fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ir jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē personas šajā reģistrā, piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību.


Lai reģistrētos Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz:

Dokumentus var iesniegt:

Pirms pakalpojuma saņemšanas ir jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2007. noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.1. apakšpunktu.


Plašāka informācija par reģistrāciju reģistrā pieejama:

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr. 218 “Augu karantīnas noteikumi” nosaka, ka personai, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu līdz 1. aprīlim Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz Deklarācija fitosanitārajai kontrolei.


Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem un importētājiem.


Lai deklarāciju iesniegtu, ir jāaizpilda veidlapa Deklarācija fitosanitārajai kontrolei un jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā:

Plašāka informācija par deklarācijas fitosanitārajai kontrolei iesniegšanu pieejama:

Kā veikt grozījumus Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā?

 

Grozījumus reģistrā ir nepieciešams veikt gadījumā, ja Jums kā reģistrētai juridiskai vai fiziskai personai mainās uzņēmuma nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods, juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese.


Lai veiktu grozījumus, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

Ja ir mainījusies saimnieciskā darbība, kuru Jūs esat paredzējis veikt vai veicat ar augiem un augu produktiem, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei, papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

Dokumentus var iesniegt:

Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2007. noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.2. apakšpunktu.


Plašāka informācija par grozījumu izdarīšanu reģistrā pieejama:

Kā svītrot personu no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra?

 

Ja Jūs vēlaties pārtraukt darbības (audzēt, pārstrādāt, uzglabāt, ievest, tirgot, eksportēt vai pārvietot)  ar Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumu Nr. 218 “Augu karantīnas noteikumi” 1. pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

Dokumentus var iesniegt:

Plašāka informācija par svītrošanu no reģistra pieejama:

 

Fitosanitārais sertifikāts

Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.


Pirms fitosanitārā sertifikāta izsniegšanas, Valsts augu aizsardzības dienests noskaidro augu un augu produkcijas fitosanitārās prasības kravas saņēmējvalstī, veic augu produkcijas pārbaudi un tad izsniedz personai fitosanitāro sertifikātu.

Lai saņemtu fitosanitāro sertifikātu, Valsts augu aizsardzības dienestā ir jāiesniedz šādas veidlapas:

vai atsevišķi:

Dokumentus var iesniegt:

Ja neizmanto e-pakalpojumu, dokumentus var iesniegt:

Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 12.07.2012. noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 12. punktu.


Plašāka informācija par fitosanitārā sertifikāta saņemšanu pieejama portālā Latvija.lv, pakalpojuma “Fitosanitārais sertifikāts” aprakstā.

Scroll Up