Tiesību aizsardzība

Fiziskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu parādu segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām – parādiem – un atjaunot maksātspēju.

 

Par maksātnespējas procesu var konsultēties Maksātnespējas kontroles dienestā, ar juristu vai maksātnespējas procesa administratoru, kurš iecelts konkrētajā maksātnespējas procesā, kā arī privātos uzņēmumos, kas sniedz ar maksātnespēju saistītus pakalpojumus.

Kurām personām var ierosināt maksātnespējas procesu

Fiziskās personas maksātnespējas procesu var piemērot fiziskajai personai, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības (maksātnespējas pazīmes):

 • nav iespēju nokārtot parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 5000 euro un kurām iestājies izpildes termiņš;
 • pamatojoties uz pierādāmiem apstākļiem, šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kas pārsniedz 10 000 euro un kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā.

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams personai:

 • kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
 • kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā;
 • kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros dzēstas saistības;
 • pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas;
 • kurai pēdējā gada laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības.

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams individuālajiem komersantiem. Pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas netiek dzēsti:

 • prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu;
 • prasījumi no neatļautas darbības;
 • nodrošinātais prasījums, ja parādnieks ir vienojies ar nodrošināto kreditoru par mājokļa saglabāšanu savā īpašumā (hipotekārais kredīts var netikt dzēsts, ja parādnieks ar kreditoru ir noslēguši vienošanos par to, ka procesa laikā netiek pārdots parādniekam piederošais mājoklis, kas ir ieķīlāts par labu kreditoram, bet tam tiek veikts ikmēneša maksājums īres maksas apmērā);
 • prasījumi par administratīvo pārkāpumu procesā un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem, kā arī kompensācija par radīto kaitējumu.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana

 

Lai piemērotu fiziskās personas maksātnespējas procesu, jāveic maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas kontroles dienesta izveidotā kontā. Šo depozītu Maksātnespējas kontroles dienests novirza atlīdzībai par maksātnespējas procesa administratora darbu. Ja fiziskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts, depozīts tiek atmaksāts.

 

Par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu tiesā jāsamaksā arī valsts nodeva.

 

Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā iesniedz pats parādnieks (to iesniedz aizbildnis vai aizgādnis, ja persona pati nevar sevi pārstāvēt). Izmantojiet vietni manas.tiesas.lv, lai sekotu līdzi saviem iesniegumiem un lietām.

 

Pieteikums jāiesniedz tiesā klātienē pēc savas deklarētās dzīvesvietas, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā, bet, ja tādas nav, — pēc dzīvesvietas. Lai noskaidrotu savu deklarēto dzīvesvietu, izmantojiet e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā”.

 

Savukārt, lai deklarētu dzīvesvietu, izmantojiet Latvija.lv e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.” Vairāk par dzīvesvietas deklarēšanu lasiet dzīves situācijas aprakstā “Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās”.

Tiesa, saņemot maksātnespējas procesa pieteikumu, pārbauda iesniedzēja personību. Ja to nevar pārbaudīt, vai pieteicējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā jānorāda:

 • parādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;
 • apstākļus, kuru dēļ fiziskā persona nav spējīga izpildīt saistības;
 • visas termiņā neizpildītās saistības un to summas;
 • visas saistības, kuru izpildes termiņš iestāsies atbilstoši Maksātnespējas likuma 134. panta trešajai daļai;
 • visu to saistību kopējo summu, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā;
 • parādnieka mantas sastāvu, tajā skaitā parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā;
 • vai maksātnespējas procesam piemērojami Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 noteikumi;
 • parādnieka deklarēto dzīvesvietu, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu.

Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina:

 • ka samaksāta valsts nodeva un citi tiesas izdevumi likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • ka samaksāts fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā;
 • apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots – parādsaistības apliecinoši dokumenti, līgumi, izziņas, brīdinājumi par saistību izpildi u.c.

Situācijās, kad parādi ir vairākiem ģimenes locekļiem, ir iespējama arī ģimenes maksātnespēja. Tādā gadījumā tiek iesniegts viens maksātnespējas procesa pieteikums, maksājot vienu maksātnespējas procesa depozītu un valsts nodevu, bet katrai no iesaistītajām personām (jāatbilst fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm un priekšnoteikumiem) maksātnespējas process noritēs kā fiziskās personas maksātnespējas gadījumā.

 

Parādniekam jāspēj tiesai pierādīt, ka viņa finansiālā situācija ir tā mainījusies, ka viņš nespēj segt savas saistības, kā arī jāpamato, kāpēc savas parādsaistības nokārtot nevarēs – piemēram, ka nav mantas un ienākumu, kas ļautu laikā pildīt uzņemtās saistības. Nesamērībai starp parādu un parādnieka mantu un ienākumiem ir jābūt pierādāmai un pamatotai, bet gala lēmumu, vai konkrētā fiziskā persona ir atzīstama par maksātnespējīgu, pieņem tiesa. Ja vien tiesa nesaskata īpašu nepieciešamību, maksātnespējas procesa pieteikuma izvērtēšana nenotiek klātienē, tāpēc personai nav nepieciešams ierasties tiesā.

Procesa gaita

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Ja tiesa nolemj, ka maksātnespējas procedūra ir piemērojama, tā ieceļ maksātnespējas procesa administratoru, kas bankrota procedūras ietvaros veic nepieciešamās darbības parādnieka mantas apzināšanai, pārvaldīšanai un pārdošanai. Bankrota procedūras laikā parādnieks, sadarbojoties ar kreditoriem, sastāda saistību dzēšanas plānu, kuru iesniedz apstiprināšanai tiesā. Saistību dzēšanas plānu tiesa apstiprina, lemjot par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu.

 

Ziņas par maksātnespējas procesa uzsākšanu tiks ierakstītas maksātnespējas reģistrā, kas pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, un ziņas tajā ir publiski pieejamas un apskatāmas bez maksas. Pēc ieraksta izdarīšanas maksātnespējas reģistrā sāksies termiņš kreditoru prasījumu iesniegšanai.

 

Maksātnespējas procesa administrators tiek iecelts fiziskās personas maksātnespējas procesā ar tiesas nolēmumu. Parādnieks administratoru izvēlēties nevar. Administrators ir fiziska persona, kura ir iecelta administratora amatā un kas nodrošina procesa gaitu. Vairāk par prasībām administratoriem lasiet Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē. Ziņas par administratoriem un maksātnespējas procesiem ir atrodamas maksātnespējas reģistrā.

 

Fiziskās personas maksātnespējas procesā persona var izmantot Latvija.lv e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā“, lai apskatītu informāciju par sevi, saviem bērniem, aizbildnībā un aizgādnībā esošām personām, un administratoram norādītu informāciju (vārdu, uzvārdu un personas kodu) par pirmās pakāpes radiniekiem darījumu izvērtēšanai.

 

 

Bankrota procedūras ietvaros tiek pārdota visa parādnieka manta, un iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu. Ja maksātnespējas procesa ietvaros nepieciešams pārdot izsolē nekustamo īpašumu, izsoli var veikt elektronisko izsoļu vietnē. Izsoli rīko administrators, pats parādnieks maksātnespējas procesa laikā mantu nepārdod. Vietnē iespējams sekot līdzi izsolēm, meklēt un solīt par nekustamo īpašumu. Vairāk par vietnes lietošanu lasiet izsoles.ta.gov.lv.

 

Maksātnespējas procesa laikā parādniekam ir pienākums segt maksātnespējas procesa izdevumus, kas saistīti ar konkrēto procesu. Pie šādiem izdevumiem pieder nekustamā īpašuma novērtēšana, sludinājuma publicēšana, pasta sūtīšana u.c. izdevumi (vairāk par to, kuras izmaksas tiek segtas no parādnieka mantas un kuras – no parādnieka ienākumiem, lasiet Maksātnespējas likuma 172. pantā). Pēc bankrota procedūras pabeigšanas tiesa var piemērot saistību dzēšanas procedūru.

 

Saistību dzēšanas procedūras ietvaros daļa parādnieka ienākumu tiek novirzīta kreditoru prasījumu apmierināšanai. Pēc sekmīgas saistību dzēšanas procedūras beigām tiek dzēstas nesegtās saistības (izņemot nedzēšamās saistības).

 

Situācijās, kad parādnieks nepilda saistību dzēšanas plānu vai rodas kādi būtiski ierobežojumi saistību dzēšanas plāna izpildei, process var tikt izbeigts bez saistību dzēšanas. Galējo lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pabeigšanu pieņem tiesa, pamatojoties uz parādnieka, kreditora vai administratora iesniegto pieteikumu.

 

Ja saistību dzēšanas procedūras periodā parādnieks zaudē algotu darbu un nevar atrast citu vai ir kļuvis darbnespējīgs, tiesa var uz laiku līdz vienam gadam uz pusi samazināt saistību dzēšanas plānā paredzētos parādnieka maksājumus kreditoriem. Šāda iespēja katram parādniekam tiek dota vienu reizi.

 

Informāciju par tiesai iesniedzamajām veidlapām atradīsiet šeit.

 

Saistību dzēšanas procesa laikā zināma naudas summa no parādnieka ienākumiem tiks novirzīta parāda dzēšanai. Parādniekam ir pienākums kreditoru prasījumu segšanai mēnesī novirzīt vienu trešdaļu no saviem ienākumiem (novirzāmo ienākumu apmērs nevar būt mazāks par vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pirms nodokļu samaksas) saskaņā ar tiesas apstiprināto saistību dzēšanas plānu.

 

Saistību dzēšanas termiņš ir atkarīgs no parādnieka paredzamajiem ienākumiem saistību dzēšanas procedūras laikā, un saistību sedzamā apmēra atbilstoši Maksātnespējas likuma 155. pantā noteiktajiem kritērijiem. Pēc procesa beigām personai tiek atjaunota maksātspēja un persona ir atbrīvota no neizpildītajām saistībām (izņemot nedzēšamās saistības).

 

Persona var vērsties ar saviem jautājumiem par fiziskās personas maksātnespējas procesu, iesniedzot iesniegumu Maksātnespējas kontroles dienestam. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot e-adresi vai, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesniegumu nosūtot uz mkd@mkd.gov.lv.

 

Arī administrators pēc parādnieka lūguma par atlīdzību (kas nepārsniedz samaksu par valstī nodrošinātās juridiskās palīdzības – juridiskās konsultācijas – sniegšanu) var sniegt juridisko palīdzību saistībā ar fiziskās personas maksātnespējas procesu (ja nepieciešams, izstrādā arī fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumus).

Scroll Up