Lauksaimniecība un vide

Ganāmpulka reģistrēšana

Ja Jūsu īpašumā ir nonācis lauksaimniecības dzīvnieks, Jums jāievēro valsts izvirzītie noteikumi par šo dzīvnieku pareizu aprūpi, reģistrēšanu un ar tiem saistītās informācijas sniegšanu valsts institūcijām. Nodarbojoties ar lopkopību, ir svarīgi pārzināt arī tajā pieņemtās definīcijas:

Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums (var būt arī viens dzīvnieks) vai akvakultūras (zivsaimniecības) dzīvnieku audzētava, kas pieder vienam īpašniekam.

Ganāmpulka numurs – tiek reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācijas sistēmā. Numuram tiek piešķirts LV  (Latvijas valsts akronīms (saīsinājums)) un 0+6 cipari no datu bāzes, piemēram: LV0123456.

Īpašnieks – jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieks vai akvakultūru  audzētava (zivsaimniecība), un kura ir deklarējusi dzīvesvietu Latvijā vai reģistrējusi savu darbību Uzņēmumu reģistrā.

Lai pārbaudītu savas deklarētās dzīvesvietas adresi, portālā Latvija. lv varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā Ja vēlaties mainīt savu deklarēto dzīvesvietas adresi, izmantojiet e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (ganāmpulka adrese netiek automātiski mainīta atbilstoši īpašnieka deklarētajai dzīvesvietas adresei).

Savas uzņēmējdarbības reģistrēšanu varat veikt maksas e-pakalpojumā Reģistrācija Uzņēmumu registra vestajos reģistros. Informācijas iegūšanai par juridisku personu varat izmantot e-pakalpojumu “Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnes“.

Uzmanību! Ganāmpulkam un dzīvnieku turēšanas vietai (novietnei) jābūt reģistrētiem pirms dzīvnieku iegādāšanās (vairāk lasiet sadaļā “Ganāmpulka un dzīvnieku novietnes datu maiņa vai likvidācija”).

Ganāmpulka  reģistrācija ir maksas pakalpojums, saskaņā ar LDC cenrādi.

Ganāmpulka reģistrācijas process:

  1. Lauksaimniecības datu centra (LDC) tīmekļa vietnē, sadaļā “Veidlapas un iesniegumu aizpildīšanas kārtība” sameklējiet un aizpildiet veidlapu Ganāmpulka kartīte.
  2. Aizpildītu veidlapu iesniedziet LDC:
  3. Pēc dokumentu saņemšanas LDC sagatavos rēķinu, ko nosūtīs vai izsniegs atbilstoši Jūsu pieprasīšanas izvēlei t.i. caur E-adresi, e- pastā, klātienē vai pa pastu.
  4. Apmaksājiet rēķinu. LDC reģistrēs ganāmpulku elektroniskajā datu bāzē 7 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.
  5. Saņemiet izziņu ar Ganāmpulka numuru savā E-adresē, e-pastā vai  pa pastu (pasta pakalpojumus sedz ganāmpulka īpašnieks vai iesnieguma iesniedzējs).

Ganāmpulka īpašnieks var būt gan fiziska, gan juridiska persona, taču vienam īpašniekam var būt tikai viens ganāmpulks un vienam ganāmpulkam var būt tikai viens īpašnieks. Reģistrēt ganāmpulku var ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, klātienē uzrādot derīgu pilnvaru.

Ganāmpulkam nav iespējams mainīt īpašnieku. Ja dzīvniekiem mainās īpašnieks, tad jāreģistrē jauns ganāmpulks personai, kurai vēl nav reģistrēts ganāmpulks – dzīvnieki jāpārreģistrē uz jauno ganāmpulku. Vairāk lasiet sadaļā “Ganāmpulka un dzīvnieku novietnes datu maiņa vai likvidācija”.

Gadījumā, ja ganāmpulka Jums vēl nav, bet Jūs esat Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs,  jaunu ganāmpulku varat reģistrēt arī tiešsaistē Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS) Ja ganāmpulks jau ir reģistrēts, tad sistēmā varat veikt izmaiņas ganāmpulka datos.

Izziņu pieprasījums par ganāmpulku vai stāvokli ganampulkā ir maksas pakalpojumi, saskaņā ar LDC cenrādi (rēķinu varat saņemt elektroniski uz e-pastu vai e-adresi pēc izziņas pieprasīšanas).

Standarta izziņā par reģistrētu ganampulku ir iekļauta informācija par dzīvnieku izvietojumu ganāmpulkā (pa sugām, norādot dzīvnieku skaitu), ganāmpulka reģistrācijas numuru, ganāmpulka īpašnieku, pārvaldnieku (mantojuma aizgādni), pilnvaroto personu vai juridisko personu. Ja ir attiecināms, tad tiek iekļauti arī dati par tiesas liegumu, komercķīlu, pārvaldnieku (mantojuma aizgādni) vai pilnvaroto personu.

Izziņā pēc pieprasījuma par ganāmpulka stāvokli tiek iekļāuta informācija no ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistriem.

Izziņas varat pieprasīt:

  • Autorizējoties ldc.gov.lv Vienotās pieteikšanās sistēmā,  sadaļā “Iesniegumi” sagatavojot jaunu izziņu par Ganāmpulka reģistrēšanu;    
  • ZM EPS sistēmā, ja esat reģistrēts LAD klients un Jums ir reģistrēts ganāmpulks;
  • Portālā Latvija.lv, izmantojot E-adresi.

Scroll Up