Uzņēmējdarbība

Iepirkuma līguma noslēgšana

Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēdz ar to pretendentu, kas atbilst kvalifikācijai, ir iesniedzis atbilstošāko piedāvājumu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pamatojoties uz piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un pieņemto lēmumu. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ja nenotiek iepirkuma apstrīdēšana, un līgums tiek slēgts uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja pasūtītājs, ņemot vērā tehniskus vai ekonomiskus apstākļus vai citu normatīvo aktu regulējumu, nav paredzējis ilgāku termiņu.


Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājs 10 darba dienu laikā iesniegs publicēšanai IUB Publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un EIS pie attiecīgā iepirkuma, sadaļā “Dokumenti (aktuālie)” publicēs noslēgto iepirkuma līgumu. Līdz ar to arī Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) pie iepirkuma konkursa parādās statuss “līgums noslēgts”, kā arī informācija par to ir pieejama Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB).


Iepirkumu līgumus un vispārīgās vienošanās (arī to grozījumus), kas noslēgti pēc 2019.gada 13.marta, pasūtītājs publicē pircēja profilā, t.i., EIS.

Scroll Up