Uzņēmējdarbība

Iepirkuma procedūru prasību un to rezultātu apstrīdēšana

Jums kā piegādātājam ir tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras prasības un tās rezultātus, ja:

  • vēlaties piedalīties iepirkuma procedūrā, bet uzskatāt, ka dokumentācijā iekļautās prasības ierobežo tiesības piedalīties procedūrā, vai
  • esat piedalījies iepirkuma procedūrā, bet neesat ieguvis iepirkuma līguma slēgšanas tiesības vai uzskatāt procedūras pārtraukšanu par nepamatotu.

Pēc iepirkuma rezultātu pieņemšanas pasūtītājs informēs visus kandidātus un pretendentus par termiņu, kādā Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) var iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem (informācija par šo pakalpojumu pieejama portālā Latvija.lv un IUB tīmekļvietnes biežāk uzdoto jautājumu sadaļā).


Lai uzsāktu iepirkuma procedūras apstrīdēšanu, sagatavojiet IUB adresētu iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, norādot šādu informāciju:

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

2) tā pasūtītāja nosaukumu un adresi, par kuru iesniegts iesniegums;

3) iepirkuma procedūras nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru;

4) faktus, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;

5) iesnieguma juridisko pamatojumu;

6) iesnieguma iesniedzēja prasību.


Iesniegumu IUB varat iesniegt:

  • nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu (Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010), faksu (faksa Nr. 67326720);
  • vai nosūtot elektroniski – izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot e-pastam skenētu dokumentu un to nosūtot uz IUB oficiālo e-adresi vai uz e-pasta adresi pasts@iub.gov.lv, vai portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Par iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu ir iemaksājams depozīts, kuru noteiktos gadījumos depozīta maksātājam atmaksā. Iemaksājamā depozīta apmērs, kā arī izņēmumi, kad depozīts nav maksājams, ir noteikti Publisko iepirkumu likuma 70.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74.pantā un Publiskās un privātās partnerības likuma 29.2 pantā.  Depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāšanas vai atdošanas kārtība ir regulēta Ministru kabineta noteikumos, un skaidrojums par depozīta maksājumu pieejams IUB tīmekļvietnē.


Iesniegumu IUB izskatīs sēdē, uz kuru tiks uzaicināti lietas dalībnieki. Uzaicinājums tiks publicēts IUB tīmekļvietnē vismaz 3 darba dienas iepriekš. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpinās darbu bez lietas dalībnieku klātbūtnes. Pēc lēmuma pieņemšanas tas 3 darba dienu laikā tiks publicēts IUB tīmekļvietnē.

Scroll Up