Uzņēmējdarbība

Iepirkumu procedūru veidi un iepirkumu dalībnieku lomas

Ja esat izlēmis sava uzņēmuma preces un pakalpojumus piedāvāt valsts un pašvaldību iestādēm, iepazīstieties ar būtiskākajiem publisko iepirkumu procedūru veidiem, kuri raksturo iepirkumu procesu.

 

Publisko iepirkumu likuma 8. pants nosaka vairākas iepirkuma procedūras:

 

  1. atklāts konkurss – visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus;
  2. slēgts konkurss – visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina;
  3. konkursa procedūra ar sarunām – visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina. Šo procedūru piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, un kuras mērķis ir dot pretendentiem iespēju sarunu laikā uzlabot piedāvājumu saturu atbilstoši pasūtītāja vajadzībām;
  4. konkursa dialogs – visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina. Šo procedūru piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, un kad mērķis ir sarunās ar atlasītajiem kandidātiem noteikt un raksturot līdzekļus, kas vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību apmierināšanai;
  5. inovācijas partnerības procedūra – visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina. Šo procedūru piemēro, lai izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei;
  6. sarunu procedūra – pasūtītājs, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem. Šo procedūru piemēro tikai īpašos likumā paredzētos izņēmuma gadījumos.

 

Pakalpojumu un preču iegādei no 10 000 līdz 42 000 EUR un būvdarbu iepirkumam no 20 000 līdz 170 000 EUR piemēro vienkāršotu iepirkumu kārtību, ko paredz Publisko iepirkumu likuma 9.pants.

 

Galvenās iepirkumu dalībnieku lomas:

 

Pasūtītājs – publiska persona vai tās institūcija, biedrība, nodibinājums, kas ir nodibināts vai darbojas, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura.

Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

Kandidāts — piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām, sarunu procedūrā, konkursa dialogā vai inovācijas partnerības procedūrā līdz piedāvājuma iesniegšanai.

Pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā.

Scroll Up