Uzņēmējdarbība

Iesniegumi un izziņas

Iesniegumus un izziņas dažādām valsts iestādēm arvien vairāk iespējams rakstīt un saņemt e-pakalpojumu t.i. elektroniskā veidā. Izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, jums ir iespēja jebkurai valsts iestādei rakstīt iesniegumu elektroniski. Izmantojot šo e-pakalpojumu, iespējams rakstīt sūdzības, priekšlikumus, lūgumus vai jautājumus, piemēram, ja pārkāptas patērētāju tiesības, iespējams rakstīt sūdzību PTCA. Attiecīgi visos citos gadījumos, e-pakalpojumam “Iesniegums iestādei” jāpievieno papildu iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, piemēram, reklāmas izvietošanas atļauju uz pašvaldības zemes.

 

Ja darba devējs pārkāpj darbinieka darba tiesības, tad, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana”, Jūs varat paziņot par to elektroniski Valsts darba inspekcijai (VDI), kā arī saņemt nepieciešamo konsultāciju. E-pakalpojuma lietošanas instrukcija.

 

Zemāk apkopoti e-pakalpojumi, kurus darbinieks un darba devējs var izmantot, ja darba vietā ir noticis darbinieka veselību vai dzīvību apdraudošs negadījums.

 

Darba ņēmējam:

 

 Darba devējiem:

Scroll Up