Uzņēmējdarbība

Imports no trešajām valstīm

Trešo valstu eksportētājiem Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē pieejami informatīvi resursi, lai uzzinātu par nepieciešamo ienākšanai Eiropas Savienības (ES) tirgū.

Augu, augu produktu imports no trešajām valstīm

Lai nepieļautu Eiropas Savienībā (ES) un Latvijā nesastopamu vai ierobežot esošu augu karantīnas organismu ievešanu, augi un augu produktu kravas ir pakļautas fitosanitārajai, kā arī kvalitātes robežkontrolei.

 

Informācija par to, kādi produkti pakļauti kontrolei, kā arī par augu ievešanas prasībām un noteikumiem pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) tīmekļa vietnē:

Par fitosanitāro kontroli un citiem ar augkopību saistītiem jautājumiem lasiet dzīves situācijas aprakstā Augkopība.

Pārtikas produktu (ne dzīvnieku izcelsmes) imports no trešajām valstīm

Lai nepieļautu patērētāju veselībai un dzīvībai kaitīgas un bīstamas produkcijas ievešanu no trešajām valstīm, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uz robežas veic pārtikas preču kravu robežkontroli – novērtē pārtikas produktu nekaitīgumu, klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma (tai skaitā ģeogrāfiskās norādes un aizsargātos cilmes nosaukumus, bioloģiskās lauksaimniecības norādes) atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

Informācija par to, kādi produkti ir pakļauti pārtikas nekaitīguma robežkontrolei, kā arī par prasībām, kādas jāievēro, ievedot preces no trešajām valstīm, pieejama PVD tīmekļa vietnē.

 

Ievedot ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, jāņem vērā, ka noteiktiem pārtikas produktiem:

Tas nozīmē, ka pirms ievešanas no trešajām valstīm, pārtikai jābūt pārbaudītai un/ vai pievienotam sertifikātam, un/ vai analīžu pārskatam, un/ vai Atbilstības deklarācijai.

 

Noteiktai pārtikai, pirms ievešanas no trešajām valstīm, jābūt novērtētai un reģistrētai:

  • jaunā pārtika
  • uztura bagātinātāji
  • ģenētiski modificēta pārtika
  • minerālūdens
  • diētiskā pārtika

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu imports

Informācija par Eiropas Savienības (ES) noteiktajām prasībām, lai importētu dzīvnieku izcelsmes produktus un dzīvniekus ES tirgū no trešajām valstīm, pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

Uzņēmumiem, kas vēlas importēt ES atsevišķus lauksaimniecības izcelsmes produktus, nepieciešamas importa licences. Lai varētu veikt importu, jānoskaidro, vai importējamais produkts ir licencējams.

 

Ja licence ir nepieciešama, importētājam ir :

Nosacījumi katram produkta sektoram var būt dažādi, tādēļ detalizēti nosacījumi apskatāmi Lauku atbalsta dienesta izstrādātajās rokasgrāmatās importa/eksporta licencēšanai pa produktu grupām.

 

Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti ir paaugstināta riska kravas, jo ar tiem ES var tikt ievestas nopietnas, cilvēku un dzīvnieku veselību apdraudošas, slimības. Tāpēc dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumi ir jāuzrāda veterinārajai robežkontrolei.

 

Informācija par to, kādas kravas ir pakļautas veterinārajai robežkontrolei, kā arī par prasībām, kādas jāievēro, ievedot kravas no trešajām valstīm, pieejama PVD tīmekļa vietnē.

 

Dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus ES drīkst ievest tikai caur Eiropas Komisijas (EK) atzītiem kontroles punktiem, kuru saraksts un kontaktinformācija ir atrodami Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

 

Dzīvu dzīvnieku vai dzīvnieku produktu sūtījumu var ievest ES tikai tad, ja tam ir veiktas īpašas pārbaudes un TRACES ir izdots Kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KVID).

Scroll Up