Mājoklis, pārcelšanās

Informācija par manu nekustamo īpašumu

Lai saņemtu informāciju par savu Zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu, apmeklējiet nekustamā īpašuma datorizēto zemesgrāmatu vietnē www.zemesgramata.lv un tās e-pakalpojumu “Mani dati”.

 

Izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati”, varat:

Lai uzzinātu informāciju par sava nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu vai plānoto izmantošanu sava nekustamā īpašuma tuvumā, izmantojiet Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla geolatvija.lv sadaļu Teritorijas attīstības plānošana, meklējot informāciju pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma vai konkrētas adreses.

 

Lai saņemtu informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par savu nekustamo īpašumu un arī būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, kā arī telpiskos datus par zemes vienībām, zemes vienību daļām un būvēm, kuri ir iekļauti Jūsu nekustamā īpašuma sastāvā, ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, vai ir būve, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā“ portālā Latvija.lv, vai Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā (Kadastrs.lv)

 

Pārlūkot publiski pieejamos VZD ģeotelpiskos datus, varat Latvija.lv e-pakalpojumā “Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām”, veicot apmaksu. Izpildot e-pakalpojumu, ir iespējams apskatīt:

  • Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus;
  • Valsts adrešu reģistra telpiskos datus;
  • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes;
  • Ortofoto un citas VZD rīcībā esošās kartes;
  • Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un citus VZD rīcībā esošos telpiskos datus;
  • Dažādu mērogu topogrāfiskās kartes;
  • Vietvārdu informāciju.

Savukārt izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu “Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem”, ikviens interesents var atlasīt kadastra objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) pēc iepriekš noteiktiem parametriem, iezīmējot interesējošo apgabalu kartē vai izvēloties un iezīmējot kartē konkrētu administratīvo vienību: novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu. Izmantojot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.

Scroll Up