Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu

Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu

Ja nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā, un vēlaties iegūt informāciju par personām, kurām šobrīd ir deklarēta dzīvesvieta Jums piederošā nekustamajā īpašumā, izmantojiet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”.

 

Ja vēlaties pārbaudīt vai personai ar Jums zināmo personas kodu ir spēkā deklarētā dzīvesvieta Jums zināmajā adresē, izmantojiet PMLP e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” .

 

Lai saņemtu aktuālos kadastra teksta datus par saviem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, izmantojiet Valsts zemes dienesta (VZD) e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā“.

 

Ja uz personas vārda Kadastrā ir reģistrēti objekti, VZD sagatavo informāciju no aktuālajiem Kadastra datiem normatīvajos aktos noteiktā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem objektiem, kā arī telpiskos datus (izkopējumu no Kadastra kartes) par zemes vienībām, zemes vienības daļām un būvēm, kuras ir iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā vai ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, kā arī par būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

 

Izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbildībā esošo e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē“, Jūs varat apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par saviem īpašumiem, kas iekļauti Zemesgrāmatā.

 

Lai bez maksas un ātri saņemtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un apskatītu īpašuma elektronisko zemesgrāmatu, apmeklējiet valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu vietnē http://www.zemesgramata.lv/.

 

Lai bez maksas uzzinātu, kuras Valsts meža dienesta (VMD) mežniecības uzraugāmajā teritorijā atrodas Jūsu mežs, kā arī iegūtu papildus informāciju par savu meža īpašumu, izmantojiet e-pakalpojumu “Mežniecību meklēšana atbilstoši Kadastra apzīmējumam“. Jūsu mežam piederīgās mežniecības kontakti pieejami VMD tīmekļa vietnē. Lai saņemtu datus no Meža valsts reģistra (par meža inventarizāciju), piesakieties reģistra piekļuves tiesībām.

 

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv vienkopus pieejama ģeotelpiskā informācija, kas saistīta ar konkrētu atrašanās vietu vai ģeografisko apgabalu. Lai uzzinātu informāciju par pašvaldības teritorijas attīstības plāniem Jūsu nekustamā īpašuma tuvumā, izmantojiet portāla ĢeoLatvija.lv sadaļu “Teritorijas attīstības plānošana”, meklējot informāciju pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma vai konkrētas adreses.

 

Ja vēlaties būt informēts par plānošanas aktualitātēm Jūs interesējošā teritorijā un saņemt paziņojumus e-pastā par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, publisko apspriešanu vai dokumenta spēkā stāšanos, pēc identificēšanās portālā ĢeoLatvija.lv sadaļā “Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai” iesniedziet pieteikumu šo paziņojumu saņemšanai. Norādiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumus. Kartē norādiet Jūs interesējošo teritorijas mērogu un atzīmējiet, par kāda līmeņa teritorijas attīstības plānošanu vēlaties saņemt informāciju un nospiediet pogu “Iesniegt”. Ja vēlaties saņemt informāciju par citām teritorijām, tai skaitā citām pašvaldībām, to varat izdarīt, atkārtoti veicot pieteikšanos.