Lauksaimniecība un vide

Informācija par zemi un īpašumu

Izmantojot e-pakalpojumus un elektroniski pieejamos informācijas resursus, iedzīvotāji var iepazīties ar noderīgu informāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv (portāls Latvija.lv), Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv (portāls Kadastrs.lv), valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv (Ģeoportāls), Zemesgrāmatā.

 

Izmantojot VZD bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Kadastrā portālā Latvija.lv vai portālā Kadastrs.lv, Jūs uzreiz tiešsaistē varat saņemt informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par visiem saviem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēma) reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā. Savukārt, ja uz Jūsu vārda Kadastra informācijas sistēmā šobrīd nekustamie īpašumi nav reģistrēti, e-pakalpojuma “Mani dati Kadastrā” izpildes rezultātā, par to saņemsiet informatīvu paziņojumu.

Izmantojot VZD bezmaksas e-pakalpojumu “Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana” portālā Latvija.lv vai portālā Kadastrs.lv, var apskatīt tematiskās kartes:

 • Ēkas nolietojums;
 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte;
 • Pašvaldībām piekritīgā zeme;
 • Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai;
 • Ēkas galvenais lietošanas veids;
 • Dzīvokļu pirkuma darījumi;
 • Zemes un ēku pirkuma darījumi;
 • Zemes pirkuma darījumi;
 • Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzei 2022.gadam;
 • Vērtību zonu apraksti;
 • Projektētais nolietojums būvēm.

 

Portālā Kadastrs.lv bez maksas var pārlūkot šādus telpiskos datus:

 • Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus – zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras;
 • Valsts adrešu reģistra telpiskos datus – ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielas un ceļi, galveno ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas;
 • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes – apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir arī prognozētās;
 • No Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pirmsreģistrētās būves ar iespēju fonā pieslēgt ortofoto karti.

 

Plašāku telpisko datu pārlūkošanu var veikt, izmantojot VZD maksas e-pakalpojumu “Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām”. Apmaksājot šo e-pakalpojumu ir iespēja pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošos datus:

  • Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus – apgrūtinātās teritorijas;
  • Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju;
  • Topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
  • Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 (lauku apvidū);
  • Topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000;
  • Vietvārdu informāciju.

 

Lai bez maksas saņemtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem, īpašuma nostiprinājumiem un apskatītu nekustamā īpašuma datorizēto zemesgrāmatu, apmeklējiet valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vietnes www.zemesgramata.lv sadaļu “Mani dati”.

 

Ja vēlaties uzzināt informāciju par Jums piederošā nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam vai būt lietas kursā par plānošanas aktualitātēm Jūs interesējošā teritorijā, izmantojiet Ģeoportāla sadaļu “Teritorijas attīstības plānošana”, kurā vienkopus pieejama teksta un ģeotelpiskā informācija par visiem teritorijas plānošanas dokumentiem, kā arī pieejama informācija par publiskajā apspriešanā esošajiem plānošanas dokumentiem.

 

Vairāk par Ģeoportāla iespējām lasiet mana.latvija.lv dzīves situācijā Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos->Publiskās apspriešanas Jūsu dzīvesvietas tuvumā. Lai saņemtu sev interesējošo informāciju, izmantojiet portāla piedāvātās meklēšanas iespējas: norādot kartē punktu; meklējot pēc adreses; meklējot pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma.

Scroll Up