Informācijas atbalsts un konsultācijas

Informācijas atbalsts un konsultācijas

Uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai ir pieejami vairāki informatīvi un atbalstoši rīki, piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) ir vairākas atbalsta programmas uzņēmējiem, pieejams finanšu atbalsts un konsultācijas. Konsultāciju saņemšanai attālināti vai klātienē iespējams pieteikties, sazinoties ar LIAA


Konsultācijas par uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības veikšanu tiek sniegtas arī Nodarbinātības valsts aģentūras Pasākuma komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai ietvaros.

 

Ja ir neskaidri jautājumi par nodokļu nomaksu vai citiem ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) saistītiem jautājumiem, vēlams vērsties VID. Lai saņemtu oficiālu atbildes vēstuli, ieteicams savu jautājumu iesnieguma veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt VID:

 • izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”;
 • izmantojot e-adresi;
 • nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.
 

Valsts darba inspekcijā uzņēmums var pieteikties konsultācijām:

 • darba tiesību jautājumos;
 • darba aizsardzības jautājumos.

Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr. 7.3.1.0/16/I/001 “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” piedāvā bezmaksas atbalsta iespējas darba aizsardzības prasību ieviešanai uzņēmumā:

 • konsultācijas darba devējiem;
 • laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana;
 • darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā var pieteikties konsultācijām par:

 • patērētāju tiesībām;
 • prasībām precēm un pakalpojumiem;
 • nebanku kreditēšanu;
 • parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanu;
 • tūrisma pakalpojumu sniegšanu u.c.
 Saziņu ar PTAC var veikt visos klasiskos kanālos.
 

Informācija par personas datu aizsardzībuDatu valsts inspekcija (DVI) ir vadošā uzraudzības iestāde fiziskas personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.  Fizisko personu datu apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likums, kā arī citi saistoši normatīvie akti. 


Lai saņemtu konsultācijas par jautājumiem saistībā ar normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu apstrādei, nepieciešams sazināties ar DVI.

DVI tīmekļa vietnē pieejami informatīvi materiāli par fizisko personu datu apstrādi, kā arī prezentācijas no DVI konferences maziem un vidējiem uzņēmumiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”.


Informāciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem iespējams pieprasīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā” portālā Latvija.lv vai kādu no tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem.

Portālā www.kadastrs.lv iespējams iepazīties ar Kadastra datiem par jebkuru nekustamo īpašumu, būvi, zemes vienību, telpu grupu Latvijā, kā arī meklēt īpašumus pēc īpašnieka datiem. Tāpat portālā iespējams aplūkot Valsts zemes dienesta (VZD) veidotās tematiskās kartes. Ja nepieciešama palīdzība, iespējams sazināties ar VZD.


Juridiskās personas pārstāvis, ja tam nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var iesniegt pieprasījumu juridiskās personas konta izveidei portālā Kadastrs.lv:

Šajā kontā portālā Kadastrs.lv būs iespējams saņemt pasūtījumu izpildes rezultātā VZD sagatavotos dokumentus. 


Informācija par ES fondu atbalsta iespējām – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Klientu apkalpošanas centrs sniedz informāciju un piedāvā konsultācijas.  CFLA tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par visām aktuālajām ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu atlasēm. 


CFLA nodrošina arī  Publiskās un privātās partnerības (PPP) kompetences centra funkciju izpildi un sniedz informāciju un konsultācijas potenciālajiem publiskajiem un privātajiem partneriem, kā arī jebkuram interesentam PPP jautājumos.


Informāciju par patentu, preču zīmi, dizainparaugu un to reģistrēšanas procesu, kā arī citu saistošu informāciju var lasīt dzīves situācijas aprakstā “Ražošana mājas apstākļos” un dzīves situācijas apraksta “Darbinieku tiesības un pienākumi” sadaļā “Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība”, kā arī saistošajos tiesību aktos patentiem, dizainparaugiem, kā arī preču zīmēm


Savukārt informāciju par preču zīmes un dizainparaugu reģistrēšanu Eiropas Savienības teritorijā var lasīt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja tīmekļa vietnē un Latvijas Republikas Patentu valdes tīmekļa vietnē.