Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Tiesības uz intelektuālo īpašumu var uzskatīt par tiesībām uz atsevišķiem cilvēka prāta darbības rezultātiem, kam piemīt nemateriālās dabas vērtība. Intelektuālais īpašums neaizsargā idejas kā tādas, to absolūtā nozīmē, bet ideju specifiskās izpausmes (autortiesības) vai ideju (zināšanu, informācijas) praktisku pielietošanu lietderīgos izstrādājumos.


Intelektuālā īpašuma tiesības iedala divās grupās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās un autortiesībās. Šādas tiesības izpaužas kā aizliegums izmantot kāda cilvēka intelektuālo īpašumu bez tā iepriekšējas atļaujas. Citiem vārdiem sakot, intelektuālā īpašuma izgudrotājam vai autoram ir ekskluzīvas tiesības aizliegt vai atļaut visiem pārējiem izmantot intelektuālo īpašumu bez tā tiesību īpašnieka iepriekšējas piekrišanas. Dažādās intelektuālā īpašuma tiesības ietver komercnoslēpumus, patentus, preču zīmes, ģeogrāfiskās norādes, dizainparaugus, autortiesības un blakustiesības, kā arī jaunas augu šķirnes.


Svarīgi norādīt, ka autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts. Autortiesību piederības apliecināšanai nav nepieciešama reģistrācija, darba speciāla noformēšana vai kādu citu formalitāšu ievērošana.


Ja autors, būdams darba attiecībās ar darba devēju, ir radījis darbu, pildot darba pienākumus, personiskās un mantiskās tiesības uz šo darbu pieder autoram. Autora mantiskās tiesības atbilstoši līgumam var nodot darba devējam. Realitātē nereti šīs tiesības uz radīto darbu tiek atrunātas darba līgumā, ietverot punktu, ka viss, kas radīts darbā, pieder darba devējam.


Izņēmuma gadījums ir arī, ja darbinieks ir izstrādājis datorprogrammu, pildot darba uzdevumu. Visas šādā veidā radītās datorprogrammas autora mantiskās tiesības pieder darba devējam, ja vien līgumā nav paredzēts citādi.


Tiesību normas, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumus Latvijā: starptautiskie tiesību akti, kā, piemēram, vairākas konvencijas un direktīvas, tā arī nacionālie tiesību akti, kā, piemēram, Civillikums, Krimināllikums, Civilprocesa likums, Preču zīmju likums, Autortiesību likums, Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums, Filmu likums, Komercnoslēpumu aizsardzības likums, Patentu likums, Zinātniskās darbības likums, Dizainparaugu likums, Augu šķirņu aizsardzības likums, Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums.


Patentu valdes tīmekļa vietnē lasiet vairāk par patenta iegūšanu, preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju Latvijā. Izmantojot Patentu valdes e-pakalpojumus, elektroniski iespējams “Pieteikt preču zīmi” un “Pieteikt dizainparaugu”. Lai iegūtu patentu,  pieteikums jāiesniedz Patentu valdē:

Informācija par to, kā iegūt patentu, pieejama Patentu valdes tīmekļa vietnē.


Meklēt un iegūt informāciju par publiskotiem nacionālo patentu pieteikumiem, piešķirtiem Latvijas patentiem, Latvijā apstiprinātiem un attiecinātiem Eiropas patentiem, papildu aizsardzības sertifikātiem, kā arī par Latvijā pieteiktām un reģistrētām preču zīmēm un dizainparaugiem, var datubāzēs:

Vairāk informācijas par autortiesībām var iegūt Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē.


Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrā iespējams saņemt vispārīgas konsultācijas intelektuālā  īpašuma aizsardzības jautājumos, saņemt apmācības datubāzu izmantošanā, kā arī pasūtīt patentu un dizainparaugu meklējumus (maksas pakalpojums). Pakalpojumus iespējams saņemt klātienē, pa tālruni, e-pastā, kā arī nosūtot pieteikumu pakalpojumam e-adresē.


Ja Jums ir nepieciešams profesionāls juridisks padoms, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu vai pārdot īpašumtiesības u.tml., Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs koordinē 20 minūšu konsultāciju starp klientu un profesionālo patentpilnvarnieku. Lai saņemtu profesionālo patentpilnvarnieku bezmaksas konsultācijas plānotajās tikšanās dienās, interesentiem ir iepriekš jāpiesakās pakalpojumam, sazinoties ar Intelektuālā īpašuma informācijas centru pa tālruni, e-pastu vai, nosūtot pieteikumu pakalpojumam e-adresē.


Papildus informācija par preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju Eiropas Savienības teritorijā pieejama Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja tīmekļa vietnē, par starptautisko reģistrāciju pieejama Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas tīmekļa vietnē, kā arī Patentu valdes tīmekļa vietnē. Savukārt informācija par patenta aizsardzību ārvalstīs (Eiropas patentu un starptautisko pieteikumu, izmantojot PCT procedūru) ir pieejama Patentu valdes tīmekļa vietnē.