Veselība

Invaliditātes noteikšana

Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi veic personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, kuru dēļ:

  • persona ir nepārtraukti ārstējusies vismaz sešus mēnešus pirms ekspertīzes veikšanas dienas,
  • personai ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi, un to apliecina medicīniskie dokumenti.

Ja personai veselības traucējumi ir smagi un ar nelabvēlīgu prognozi vai ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi, pieteikties uz invaliditātes ekspertīzes veikšanu var arī ātrāk par sešiem mēnešiem, konsultējoties ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu.


Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, personai vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, kurš, izvērtējot personas veselības stāvokli un funkcionēšanas ierobežojumus, nosūtīs pie attiecīgajiem speciālistiem, nozīmēs nepieciešamos izmeklējumus un ārstēšanu un, ja nepieciešams, nosūtīs uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai.


Ekspertīzes veikšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis (nepilngadīgai personai – vecāki vai aizbildņi, aizgādnis; pārējos gadījumos – persona ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) VDEĀVK iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi. To var izdarīt:

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (elektroniski ieskenētu vai oriģinālu):

  • ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījumu uz komisiju;
  • citus personas medicīniskos dokumentus, ja ģimenes vai ārstējošais ārsts vai pati persona uzskata, ka tas ir nepieciešams invaliditātes ekspertīzei;
  • funkcionālo spēju pašnovērtējumu anketu (personai no 18 gadu vecuma);

Ja ekspertīze tiks veikta arodslimības dēļ, par kuru personai ir izsniegts atzinums, ģimenes ārsts noformē “Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”  (veidlapa Nr.088/u ) un tam tiek pievienots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas atzinums, kurā konstatēta saslimšana ar arodslimību. Vairāk par arodslimībām lasiet dzīves situācijas sadaļā Arodslimības.


Balstoties uz ekspertīzes rezultātiem, VDEĀVK pieņems lēmumu vai personai noteikt invaliditāti. Invaliditāti nosaka uz noteiktu termiņu vai bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu):

Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad persona iesniegusi iesniegumu VDEĀVK ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi.


Ja ārsta eksperta rīcībā ir pietiekoša informācija un tā nav pretrunīga, invaliditātes un darbspēju ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārsts eksperts veic bez personas klātbūtnes.


Ja komisijas rīcībā nav pietiekamas informācijas vai tā ir pretrunīga, personas veselības traucējumu un funkcionālo spēju novērtēšanu veic personas klātbūtnē, saskaņojot ar personu novērtēšanas laiku un vietu.


Ar informāciju par Jūsu invaliditātes statusu varat iepazīties vietnē Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”.


Invaliditātes ekspertīzes izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.


Komisijas (VDEĀVK) lēmumu elektroniski ir iespēja apstrīdēt izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.


Ja personai jau ir invalīda apliecība, un tā vēlas pieteikties atkārtotai tās izsniegšanai, to var izdarīt elektroniski e-pakalpojumā “Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana”. Pakalpojumu var izmantot tikai atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai līdz esošās invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām, piemēram, ja tā nozaudēta, sabojāta utt. Izmantojot e-pakalpojumu Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā, var lejupielādēt savu foto, ja tas nepieciešams dokumentu aizpildei un iesniegšanai.


Informāciju par invaliditātes lēmumiem (gan par bijušiem, gan spēkā esošiem), atzinumiem un ieteikumiem var iegūt e-pakalpojumā “Mani dati VDEĀVK, kur iespējams noskaidrot par sevi uzkrāto informāciju VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā. E-pakalpojumā var:

  • piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem;
  • pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK;
  • iestatīt uzstādījumus automātiskai informācijas saņemšanai par invaliditātes termiņa beigām vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigām.
Scroll Up