Veselība

Invaliditātes pensija, pabalsti, atvieglojumi, rehabilitācija

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts piešķir finansiālu atbalstu: pensiju, pabalstus, un dažādus atvieglojumus – mazākus maksājumus par pakalpojumiem vai arī atbrīvojumu no maksājumiem.

Invaliditātes pensija

Personai ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju, ja tā:

  • nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
  • apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem;
  • nesaņem citas valsts vecuma pensiju.

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz dažāda veida pensijām (izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensiju), ņemot vērā personas izvēli, tiek piešķirta viena pensija. Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām. Par pensiju apmēru vairāk lasīt VSAA tīmekļa vietnē.


Pieprasot invaliditātes pensiju, jāiesniedz iesniegums pensijas piešķiršanai un apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti (ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 1996.gadam).


Iesniegumu var iesniegt:

Par apdrošināšanas stāžu pirms 1996. gada varat uzzināt e-pakalpojumā “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)”. Par sava apdrošināšanas stāža datiem pēc 1996. gada varat pārliecināties izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”.

Pabalsti

Personām ar invaliditāti pieejami šādi pabalsti:

Ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti un īpašām vajadzībām:

Personām ar invaliditāti:

Pabalsta pieprasīšana

Iesniegumu pabalsta pieprasīšanai vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

VSAA apkopojums par valsts pabalstiem cilvēkiem ar invaliditāti, pieprasīšanas nosacījumi un cita informācija atrodama VSAA informatīvajā materiālā Informācija par valsts pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Atvieglojumi

Papildus tiešam finansiālam atbalstam (pabalstam),  valsts likumos  ir noteikusi arī atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti – samazinātus nodokļus, sabiedriskā transporta maksas samazinājumu, atvieglojumus transportlīdzekļa apdrošināšanai, pacienta iemaksām. Atvieglojumu apmērs ir atkarīgs no invaliditātes grupas.


Atvieglojumu uzskaitījumu var atrast Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.

OCTA likums paredz 40% atlaidi OCTA polisei transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir:

  • I un II grupas invalīdi,
  • III grupas invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un to apliecina VDEVĀK atzinums (apdrošinot vieglo automašīnu).

Šo atlaidi piemēro apdrošinātājs, pie kura persona ir vērsusies iegādāties OCTA polisi. Ja OCTA polises līgums tiek formēts klātienē, tad transportlīdzekļa īpašniekam jāuzrāda invaliditātes apliecība, savukārt, ja līgums tiek formēts attālināti, izmantojot interneta vietnes, tad transportlīdzekļa īpašnieks ievada šos datus attiecīgajā laukā.


Tāpat arī aicinām pašiem interesēties pie uzņēmējiem, vai tiek piedāvātas atlaides, piemēram, par telekomunikācijas, elektrības pakalpojumiem, izstādes apmeklējumu u.tml.

Kompensācija arodslimības gadījumā

Ja slimniekam (kontekstā – personai ar invaliditāti) konstatēta arodslimība, kas ir arodslimību sarakstā, tad viņam ir iespējams saņemt kompensāciju (Arodslimnieku tiesības).


Lai noteiktu tiesības uz normatīvajos aktos paredzēto apdrošināšanas atlīdzību, arodslimnieks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz ārstu komisijas vai centra ārstu komisijas un ekspertīzes komisijas izsniegtos dokumentus un iesniegumu apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai.


Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus atlīdzības piešķiršanai var iesniegt:

Apdrošināšanas atlīdzības tiek iedalītas šādos veidos:

  • slimības pabalsts ar cēloni arodsaslimšana;
  • atlīdzība par darbspēju zaudējumu, ja noteikta invaliditāte un darbspēju zaudējums ir virs 25%;
  • tiesības saņemt atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem.

Vairāk par arodslimībām un negadījumiem darbā var lasīt aprakstā Veselība darbavietā.

Profesionālā pilnveide un sociālā rehabilitācija

Informāciju par valsts pakalpojumiem un piešķiramiem pabalstiem cilvēkiem ar invaliditāti var lasīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informatīvajā materiālā Informācija par valsts pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti.


Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti sniedz gan profesionālās, gan sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai persona atgūtu sociālo statusu, iekļautos darba vidē, uzlabotu savas dzīves kvalitātes līmeni un lai veicinātu personas neatkarību ikdienas aktivitātēs. Sociālās rehabilitācijas kursa ietvaros personām ar funkcionēšanas grūtībām un personām ar prognozējamo invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas multiprofesionālās komandas speciālisti izstrādā individuālus sociālās rehabilitācijas plānus, palīdz apgūt tās prasmes, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā, izglīto par vides pielāgošanu, tehniskajiem palīglīdzekļiem, ikdienas fiziskajām aktivitātēm, veselīgu uzturu un ergonomiku. Vairāk par personu grupām, kuras var pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumam un pieteikšanās procesu lasiet SIVA tīmekļa vietnē.


Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros personas ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti bez maksas var apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, studējot SIVA Koledžā vai mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti SIVA nodrošina dažādus atbalsta pasākumus.


Lai saņemtu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, personai vispirms tiek sniegts Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumskura ietvaros noskaidro personas interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām, motivāciju mācīties, veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai, intelektuālo spēju līmeni, kognitīvās spējas, iepriekšējās zināšanas un pieredzi u.c.


Lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam ir iespējams pieteikties arī elektroniski:

Personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros ir iespēja:

  • bez maksas apgūt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmu, iegūstot autovadītāja apliecību;
  • saņemt auto pielāgošanas pakalpojumu, ja attiecīgajai personai Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts komisija ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā automobiļa nepieciešamību.

Lai saņemtu autovadītāju apmācības programmas pakalpojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti. Pakalpojumam ir iespējams pieteikties elektroniski:

Lai saņemtu auto pielāgošanas pakalpojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti. Pakalpojumam ir iespējams pieteikties elektroniski – rakstot uz siva@siva.gov.lv.

Scroll Up