Mājoklis, pārcelšanās

Īpašumtiesības un pirmpirkuma tiesības

Brīdī, kad izlemjat par labu nekustamā īpašuma iegādei, pārliecinieties, vai pārdevējam īpašums patiešām pieder. Personas īpašumtiesības iespējams pārbaudīt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļa vietnē Zemesgramata.lv, vai lūgt īpašniekam uzrādīt aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par sev piederošiem nekustamajiem īpašumiem no e-pakalpojuma “Mani dati Kadastrā”. 

 

Jānoskaidro, vai pārdevējam nepieciešams saņemt kādas trešās personas piekrišanu, piemēram, laulātā (ja pārdevējs ir precējies), bankas (ja īpašums ir apgrūtināts) u.tml., jo bez šo personu piekrišanas nekustamā īpašuma pārdošanai īpašumtiesības rajona (pilsētas) tiesā un Zemesgrāmatā reģistrēt nevarēs.

 

Ja īpašuma pārdošanu veic cilvēks, kurš pats nav īpašnieks, bet, kuram ir īpašnieka izdota pilnvara to darīt, noteikti pārbaudiet, vai tāda pilnvara tiešām ir izdota pie zvērināta notāra un vai tās saturs atbilst tai, kas reģistrēta Pilnvaru reģistrā. Respektīvi – vai reģistrā esošā pilnvara tiešām dot tiesības īpašumu arī pārdot. To var izdarīt Latvijas zvērinātu notāru klientu portāla sadaļā “Pilnvaras pārbaude”.

Pirmpirkuma tiesības

Pirmpirkuma tiesība ir, līgumā vai likumā jau noteiktā priekšrocības tiesība pirkt īpašumu, ja īpašnieks to pārdod tālāk. Šī tiesība var pastāvēt tikai gadījumā, ja īpašnieks pārdod savu nekustamo īpašumu. Pirmpirkuma tiesība nedod nekādas priekšrocības pirmpirkuma tiesīgajam attiecībā uz pirkuma cenu vai citiem pārdošanas nosacījumiem.

 

Pirmpirkuma tiesības visbiežāk tiek pielīgtas pirkuma līgumos, kā arī nomas, īres līgumos. Tikai gadījumā, ja iznomātājs nolemj savas tiesības neizmantot, nekustamo īpašumu drīkst pārdot citai personai.

Savukārt, lai vienošanās būtu saistoša arī trešajām personām, tā ir jāieraksta Zemesgrāmatā.

 

Normatīvie akti pirmpirkuma tiesības paredz šādos gadījumos:

  • kopīpašniekam, ja kāds cits kopīpašnieks pārdod savu domājamo daļu personai, kura nav kopīpašnieks;
  • ēkas vai zemes īpašniekam gadījumā, ja ēka un zeme pieder dažādām personām un tās nav vienots nekustamais īpašums (ēku un būvju īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas viņam piederošā apbūve un otrādi).
  • atsevišķos gadījumos līdzmantiniekam, kas nav saņēmis savu daļu dabā, ja mantinieks, kas saņēmis savu daļu dabā, pārdod savu saimniecību vai tās daļu pirms desmit gadu notecējuma.

Likuma “Par pašvaldībām” 78. pantā ir noteikts, ka pirmpirkuma tiesības ir arī vietējām pašvaldībām, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma pārdevējam par darījumu ar pircēju ir jāpaziņo pašvaldības domei, lūdzot domi no pirmpirkuma tiesībām atteikties. Nekustamā īpašuma pārdevējam iesniegums un pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu) pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās jāiesniedz attiecīgajai vietējās pašvaldības domei. Dome pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas izsniedz izziņu, šo izziņu nosūtot Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, tādējādi pārdevējam nav jādodas uz pašvaldību pēc pieprasītās izziņas, ko vēlāk iesniegt zemesgrāmatā.

 

Ja vēlaties piedāvāt pirmpirkuma tiesības, nosūtot piedāvājumu pa pastu, un Jums nav zināma pirmpirkuma tiesīgās personas deklarētā dzīvesvietas adrese, varat izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu – “Vēstules pārsūtīšana meklējamai personai”.

 

Ja Jums ir zināms pirmpirkuma tiesīgā personas kods un dzīvesvietas adrese, varat izmantot bezmaksas e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē”, lai pārliecinātos, vai pirmpirkuma tiesīgai personai ir spēkā deklarētās dzīvesvietas adrese, uz kuru nosūtīt pirmpirkuma piedāvājumu.

Scroll Up