Jaunumi

VARAM un nevalstisko organizāciju līderi paraksta memorandu par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu

Programmas “Dari digit?li” ietvaros Vides aizsardz?bas un re?ion?l?s att?st?bas ministrija (VARAM) un 14  nevalstisko organiz?ciju (NVO) l?deri 8. oktobr? parakst?ja Sadarb?bas memorandu …

VARAM un nevalstisko organizāciju līderi paraksta memorandu par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu Lasīt tālāk »

E-adrese uzņēmējiem: kāpēc neatlikt tās izveidošanu?

No 2023. gada ofici?l? elektronisk? adrese jeb e-adrese juridisk?m person?m b?s oblig?ta, un sazi?a ar valsts un pašvald?bu iest?d?m notiks elektroniski. K?d?? …

E-adrese uzņēmējiem: kāpēc neatlikt tās izveidošanu? Lasīt tālāk »

Digitālā transformācija: izaugsmes iespēja Latvijai

Digit?l? transform?cija ir digit?los risin?jumos balst?tas p?rmai?as gan valsts p?rvald? un biznesa vid?, gan sabiedr?bas ikdienas paradumos. T? ietver ne tikai prasmes …

Digitālā transformācija: izaugsmes iespēja Latvijai Lasīt tālāk »

LATVIJA.LEVEL UP! Rezervē 25. novembri jaunām zināšanām digitālās transformācijas jomā

Digit?l?s transform?cijas p?cpusdien? – Vides aizsardz?bas un re?ion?l?s att?st?bas ministrijas programmas “Dari digit?li” ietvaros r?kotaj? konferenc? “LATVIJA. LEVEL UP!” 10 Latvijas un …

LATVIJA.LEVEL UP! Rezervē 25. novembri jaunām zināšanām digitālās transformācijas jomā Lasīt tālāk »

Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju līmenis un tā nozīme nākotnes darba tirgū

Aptaujas r?da, ka ik gadu pieaug to Latvijas iedz?vot?ju skaits, kuri uzskata, ka vi?u digit?l?s prasmes b?tu j?papildina. Kas tam ir par …

Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju līmenis un tā nozīme nākotnes darba tirgū Lasīt tālāk »

Programmas “Dari digitāli” ietvaros uzsāktas 2000 digitālo līderu mācības

Vides aizsardz?bas un re?ion?l?s att?st?bas ministrijas (VARAM) programmas “Dari digit?li” ietvaros uzs?kta jauna digit?lo l?deru m?c?bu k?rta, lai mazin?tu Latvijas sabiedr?b? past?vošo …

Programmas “Dari digitāli” ietvaros uzsāktas 2000 digitālo līderu mācības Lasīt tālāk »