Tiesību aizsardzība

Juridiskās personas maksātnespējas process

Juridiskās personas maksātnespējas procesa ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi.

Kas var lūgt ierosināt juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu

Juridiskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos var lūgt gan pats parādnieks, gan parādnieka kreditori (arī Regulā 2015/848 noteiktais maksātnespējas procesa administrators).

Parādniekam ir pienākums nekavējoties iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu šādos gadījumos:

 • parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem par maksājumu termiņu pagarināšanu, vai nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta;
 • saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai arī šis apstāklis atklājas likvidācijas gaitā;
 • parādnieks vairs nespēj pildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu parādniekam ir paredzēta administratīvā atbildība.

Kreditoram ir tiesības iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja:

 • piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;
 • parādnieks nav nokārtojis pamatparādu atbilstošajā apmērā, un kreditors ir brīdinājis viņu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu;
 • parādnieks divu mēnešu laikā nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas (ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena). Nesamaksātās summas apmēram šajā gadījumā nav nozīmes.

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana

Juridiskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt, iesniedzot juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu rajona (pilsētas) tiesā pēc parādnieka juridiskās adreses. Maksātnespējas procesa pieteikums atšķiras atkarībā no tā, vai maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedzat kā kreditors, vai kā parādnieks.

Gan pašam parādniekam, gan kreditoram, iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu, ir jāiemaksā valsts nodeva. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksas veikšanu, ir jāpievieno maksātnespējas procesa pieteikumam.

Lai iesniegtu maksātnespējas procesa pieteikumu, jāsamaksā arī juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā. Tā ir naudas summa, kuru maksā maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs. Depozīts nodrošina juridiskās personas maksātnespējas procesa finansēšanu, ja procesa gaitā atklāsies, ka pašam parādniekam nav mantas, vai manta ir mazāka par depozīta apmēru, un neviens nepiesakās šo procesu finansēt. Ja juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts vai tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem, tad depozīts atmaksājams pieteikuma iesniedzējam (ja nav iestājušies likumā noteiktie šķēršļi).

Tiesa, pasludinot juridiskās personas maksātnespējas procesu, ieceļ maksātnespējas procesa administratoru (administrators). Administrators juridiskās personas maksātnespējas procesa laikā pilnībā pārņem parādnieka pārvaldīšanu, un administratoram ir Maksātnespējas likuma 64. panta 1.daļā noteiktās pilnvaras un 65. pantā minētie pienākumi. Ziņas par administratoriem un maksātnespējas procesiem ir atrodamas maksātnespējas reģistrā.

Procesa gaita

Ja parādniekam ir kāda no juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm, tiesa konstatēs maksātnespēju un pasludinās juridiskās personas maksātnespējas procesu, kā arī iecels administratoru.  Maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt pats parādnieks vai arī kreditors. Vietnē manas.tiesas.lv var sekot līdzi saviem iesniegumiem un lietām.

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas:

 • Parādnieka pārvaldes institūciju (kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces, valdes, padomes) darbība tiks apturēta, un to vietā stāsies tiesas ieceltais administrators;
 • Lai nodrošinātu parādnieka vadības pārņemšanu un informācijas apmaiņu, tiks iecelts parādnieka pārstāvis;
 • Uzsāktās spriedumu izpildes lietvedības tiks izbeigtas, izņemot, ja starp parādnieku un kreditoru pastāv strīds par tiesībām;
 • Ziņas par maksātnespējas procesa uzsākšanu tiks ierakstītas publiski pieejamajā maksātnespējas reģistrā. Maksātnespējas reģistrs ir publiski ticams un pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, ziņas tajā apskatāmas bez maksas (saņemt izziņu, kurā iekļauti maksātnespēja reģistra ieraksti par uzņēmumu, varat, vēršoties Uzņēmumu reģistrā ar iesniegumu, kurš parakstīts ar drošu e-parakstu, un nosūtot to, izmantojot e-adresi vai iestādes e-pastu pasts@ur.gov.lv; izziņas saņemšana ir maksas pakalpojums.)
 • Pēc ieraksta izdarīšanas maksātnespējas reģistrā sāksies termiņš kreditoru prasījumu iesniegšanai.

Ja maksātnespējas procesa ietvaros nepieciešams pārdot izsolē nekustamo īpašumu, izsoli var veikt elektronisko izsoļu vietnē. Izsoli rīko administrators, pats parādnieks maksātnespējas procesa laikā mantu nepārdod. Vietnē iespējams sekot līdzi izsolēm, meklēt un solīt par nekustamo īpašumu. Vairāk par vietnes lietošanu lasiet izsoles.ta.gov.lv.

Procesa noslēgumā administrators nodod glabāšanā valsts arhīvam parādnieka dokumentus, ko pirms tam ir saņēmis no parādnieka pārstāvja ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Par dokumentu nodošanas vai nenodošanas faktu Latvijas Nacionālais Arhīvs izdod izziņu. Lai to saņemtu, varat izmantot pakalpojumu “Izziņas izsniegšana par komersanta vai biedrības/nodibinājuma dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un pārējo dokumentu glabāšanas vietas saskaņošanu tā likvidācijas gadījumā”.

Darbinieku tiesības

Darbinieks darba devēja maksātnespējas procesa ietvaros kļūst par kreditoru. Mēneša laikā kopš dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespēju, kreditoram konkrētā procesa administratoram jāiesniedz prasījums. Prasījumu var iesniegt arī sešu mēnešu laikā no dienas, kad izdarīts minētais ieraksts reģistrā, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad noteiktā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns, tomēr šādā gadījumā kreditors zaudēs savas balsstiesības kreditoru sapulcē.

Ja darba devējam tiek pasludināts maksātnespējas process, tad darbinieks atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem var saņemt šādas izmaksas ierobežotā apmērā:

 • darba samaksu;
 • atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
 • atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni;
 • atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos;
 • kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, kas saistīti ar aukstāk minēto prasījumu apmierināšanu, ja darba devējs tos nav veicis.

Lēmumu par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu pieņem Maksātnespējas kontroles dienests. Savukārt darbinieku prasījumus pieņem, pārbauda un apkopo administrators, kas tos arī iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestam.

Par rīcību gadījumos, kad darba devējs neveic pienākošos maksājumus, vairāk uzziniet Maksātnespējas kontroles dienesta izstrādātajā informatīvajā materiālā.

Scroll Up