Mājoklis, pārcelšanās

Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu?

Ja esat uzzinājis, ka Jūsu dzīvesvietas adresē vai Jums piederošā īpašumā  ir deklarējusies sveša persona, ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu iespējams anulēt, vēršoties ar iesniegumu pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā adrese atrodas. Iesniegumu pašvaldībā var iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona (īpašnieka radinieks, pārvaldnieks vai īrnieks).


Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

  • Vārds, uzvārds un personas kods personai, kurai vēlaties, lai pašvaldība anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietas adresi;
  • Adrese, kurā nelikumīgi deklarējusies persona;
  • Pamatojums, kādēļ vēlaties to darīt.

Kā pamatojumu var norādīt Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantā minēto:

  • Persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas (piemēram, nav radniecībā ar īpašnieku, vai nav noslēgts īres līgums);
  • Personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (piemēram, beidzies īres līgumā noteiktais termiņš).

Iesniegumu iespējams iesniegt pašvaldībā:

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pieņems lēmumu par to, vai anulēt personas dzīvesvietu.

Dzīvesvietas anulēšana ir bez maksas.

Scroll Up