Mājoklis, pārcelšanās

Kā paziņot dzīvesvietu ārvalstīs?

Ja Jūs esat Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību un Jūsu dzīvesvieta ir ārvalstīs, Jūsu pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu, savu nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  • 3 mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz patstāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

 

Personai, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, ir pienākums paziņot PMLP par dzīvesvietas adresi ārvalstīs trīs darbadienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu.

 

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā Fizisko personu reģistrā tiek automātiski aizstātas ar jauno dzīvesvietas adresi. Vienlaicīgi personai nevar būt gan paziņotā dzīvesvietas adrese ārvalstī, gan deklarētās dzīvesvietas adrese Latvijā.

Par dzīvesvietas adresi ārvalstīs Jūs varat paziņot elektroniski, klātienē, pa pastu vai, izmantojot e-adresi.

Lai paziņotu par dzīvesvietu ārvalstī:

 

VAI

 

  • Aizpildiet noteikta parauga iesniegumu, iekļaujot tajā datus par sevi vai / un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods), adresi ārvalstī un Jūsu e-pasta adresi saziņai. Šādu iesniegumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz PMLP, izmantojot e-adresi, vai uz oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

Noteiktas vai brīvas formas iesniegumu varat iesniegt klātienē, nosūtīt, izmantojot e-adresi, vai pa pastu jebkurai PMLP teritoriālai nodaļai, vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Sūtot iesniegumu pa pastu, jāpievieno personu apliecinoša dokumenta (pase, eID) kopija.

Scroll Up